Strona główna / Jednostki Badawcze / Zakłady i Pracownie

 

Zakład Chemii Heteroorganicznej

Kierowany przez prof. dr. hab. Piotra Kiełbasińskiego. 34 pracowników, w tym 4 profesorów zwyczajnych, 2 profesorów nadzwyczajnych  i 14 pracowników ze stopniem doktora nauk chemicznych.

Tematyka badawcza Zakładu obejmuje następujące dziedziny:

  • Chemia, stereochemia i chemia bioorganiczna organicznych związków siarki, fosforu i, w mniejszym zakresie, selenu i telluru oraz ich zastosowanie w katalizie.
  • Zastosowanie związków heteroorganicznych w asymetrycznej syntezie oraz w syntezie totalnej związków naturalnych i biologicznie czynnych.
  • Biokataliza w chemii heteroorganicznej.
  • Chemia nowych materiałów.                      

-> Więcej na ten temat...

 

Zakład Chemii Bioorganicznej

Kierowany przez prof. dr hab. Barbarę Nawrot. 29 pracowników, w tym 1 profesor zwyczajny, 2 profesorów nadzwyczajnych,1 emerytowany profesor (Wojciech J. Stec), 2 doktorów habilitowanych i  16 pracowników ze stopniem doktora nauk chemicznych.

Program badawczy Zakładu skoncentrowany jest wokół rozwijania nowych strategii i metod otrzymywania biomolekuł i ich modyfikowanych analogów w celu badania w systemach biologicznych zjawisk rozpoznawania cząsteczek na poziomie molekularnym oraz stereoselektywności procesów metabolicznych.       

-> Więcej na ten temat...

 

Zakład Chemii Polimerów

18 pracowników  w tym 3 profesorów zwyczajnych, 1 profesor nadzwyczajny, 2 doktorów habilitowanych i 5 pracowników ze stopniem naukowym doktora.

W zespole realizowane są badania w dwu powiązanych ze sobą obszarach tematycznych:

  • mechanizmy i zastosowania syntetyczne procesów żyjącej i kontrolowanej polimeryzacji,
  • synteza i zastosowania modeli biopolimerów i polimerów bioanalogicznych.       

-> Więcej na ten temat...

 

Zakład Fizyki Polimerów

Kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Gałęskiego,17 pracowników badawczych w tym 2 profesorów zwyczajnych, 2 profesorów nadzwyczajnych i 2 pracowników ze stopniem naukowym doktora.

Główne obszary aktualnych zainteresowań badawczych obejmują badania biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz nanostruktury i architektury materiałów polimerowych w nanoskali. Szczególną uwagę poświęcamy poznaniu zależności pomiędzy strukturą i właściwościami fizycznymi materiałów polimerowych, w tym właściwościami mechanicznymi, cieplnymi, optycznymi i elektrycznymi.        

-> Więcej na ten temat...

 

Zakład Inżynierii Materiałów Polimerowych

Kierowany przez prof. dr. hab. Stanisława Słomkowskiego. 22 pracowników, w tym 3 profesorów zwyczajnych, 4 doktorów habilitowanych, 5 pracowników ze stopniem doktora.

W zakładzie prowadzone są badania podstawowe i stosowane dotyczące polimerów krzemowych, zwłaszcza polisiloksanów, organicznych polikrzemianów i polikarbosilanów, kopolimerów silikonowo-organicznych, badania procesów polimeryzacji dyspersyjnej monomerów cyklicznych, samoorganizacji kopolimerów blokowych oraz i mikrocząstek w złożone struktury dwu i trójwymiarowe oraz badania modyfikacji powierzchni metodą CVD (Chemical Vapor Deposition). Prowadzone są również prace dotyczące zastosowań nano- i mikrosfer polimerowych do w diagnostyce medycznej, inżynierii tkankowej oraz i do transportu leków.       

-> Więcej na ten temat...

 

Samodzielna Pracownia Struktury Polimerów

Kierowana przez prof. dr. hab. Ewę Piórkowską-Gałęską.    11 pracowników, w tym 1 profesor zwyczajny i 1 ze stopniem doktora habilitowanego.

 -> Więcej na ten temat... 

 

Samodzielna Pracownia Badań Strukturalnych

Kierowana przez prof. dr. hab. Marka J. Potrzebowskiego. 7 pracowników, w tym 1 profesor zwyczajny i 2 ze stopniem doktora.

Program badawczy Pracowni koncentruje się wokół wykorzystania współczesnych metod instrumentalnych w analizie strukturalnej połączeń syntetycznych, produktów pochodzenia naturalnego i polimerów. Istotnym elementem prowadzonych prac jest rozwój metodologii badań strukturalnych z wykorzystaniem spektroskopii NMR i spektrometrii mas. Techniki te wykorzystywane są w badaniach zjawiska polimorfizmu i pseudopolimorfizmu w układach fosforoorganicznych i peptydowych. Ważnym fragmentem prac badawczych jest analiza mechanizmu przemian fazowych w kompleksach inkluzyjnych i solwatacyjnych oraz korelacje pomiędzy DSC (Różnicowa Kalorymetria Skaningowa) a spektroskopią NMR w ciele stałym.                      

-> Więcej na ten temat...

 

Samodzielna Pracownia Modelowania Komputerowego

Kierowana przez prof. dr. hab. Marka Cypryka. 4 pracowników badawczych, w tym 2 profesorów nadzwyczajnych i 1  doktor habilitowany.

-> Więcej na ten temat...