Strona główna / Działalność Naukowa / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

 

 

 Projekty realizowane w CBMiM PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN od 2008 uczestniczyło w realizacji trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

1. Biodegradowalne wyroby włókniste, BIOGRATEX (kierownik zadania - prof. S. Penczek)
 

      koordynator: Politechnika Łódzka
            strona projektu: http://www.biogratex.pl 
 

2. Funkcjonalne nano i mikromateriały włókiennicze, NANOMITEX 
     (kierownik zadania - prof. S. Słomkowski)

     koordynator: Instytut Włókiennictwa,
           
strona projektu: http://www.nanomitex.eu
 
 

3. Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego
    recyklingowi organicznemu, MARGEN
(kierownik zadania- prof. A. Gałęski)
 
     koordynator: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN;
            strona projektu: http://margen.cmpw-pan.edu.pl
 
 


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w 2009 przez MNiSW w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych od 1 stycznia 2010 CBMiM PAN uczestniczy w realizacji projektów:

4. Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem
      surowców odnawialnych, BIOPOL

    Koordynator projektu: CBMiM PAN.
           Strona internetowa projektu:              www.biopol.cbmm.lodz.pl

[więcej na ten temat]
 


5.  Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku,
     BIOMASA


    Koordynator projektu: Politechnika Łódzka.
           Strona internetowa projektu:              http://biomasa.p.lodz.pl 

 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w 2010 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, od 1 lipca 2011 do 31.12.2013 CBMiM PAN uczestniczy w realizacji projektu:


6. Nowe układy zawierające zdelokalizowane wiązania wielokrotne do zastosowań w
      organicznej optoelektronice: mono-, oligo- i polimeryczne układy tiofenowe
    funkcjonalizowane w pozycji 3 pierścienia tiofenowego  wybranymi podstawnikami
    zawierającymi stereogeniczny heteroatom oraz policykliczne skondensowane węglowodory
    aromatyczne i heteroaromatyczne, PATENT

 
[więcej na ten temat]


 


7. Ochrona patentowa nowych połączeń chemicznych o działaniu przeciwnowotworowym oraz metod ich syntezy, PATENT PLUS (kier.: Piotr Bałczewski, Józef Drabowicz),

 


8. Enzyme-promoted synthesis of chiral analogues of 1,3,5-triaza-7-phospha-adamantane (PTA), potential water-soluble phosphine ligands and catalysts,  POMOST (koordynator CCBMiM PAN, kier. dr Małgorzata Kwiatkowska).

 


 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - co to jest?

(Informacje zaczerpnięte ze strony MNiSW)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten powiązany jest z celami stawianymi przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE - odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską.
Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty. PO IG był przedmiotem długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską oraz konsultacji społecznych. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia PO Innowacyjna Gospodarka.

Cele PO IG

Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • zwiększenie znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 • wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Wsparcie ze środków EFRR w ramach PO IG

Dofinansowanie oferowane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka przeznaczone jest dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności i znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę w skali całego kraju. PO Innowacyjna Gospodarka przewiduje kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R jako działań przyczyniających się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim oraz na rynkach międzynarodowych i w konsekwencji kreujących trwałe i lepsze miejsca pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.
Poprzez dofinansowanie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorców, zapewniającej podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla gospodarki wsparcie uzyska sektor nauki działający na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
W celu ułatwienia tworzenia, transferu oraz wdrożenia nowych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych przez przedsiębiorców, wsparciem zostanie objęte szeroko rozumiane otoczenie biznesu, w szczególności o znaczeniu ponadregionalnym. Jednocześnie wsparciem objęte zostaną kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki instytucje wspierające wzrost innowacyjności firm oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym sieci tych instytucji, silne ośrodki innowacyjności oraz instytucje dostarczające kapitał na realizację przedsięwzięć innowacyjnych.
Działania te będą realizowane w ramach dziewięciu priorytetów PO IG. W poszczególnych priorytetach planuje się dotować: naukę, która może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań, warunki dla rozwoju tej nauki i jej współpracy z biznesem, firmy, które te rozwiązania mogą komercjalizować, firmy, które mają innowacyjne projekty, promocję polskich produktów i firm, które mogą podbić globalne rynki, informatyzację gospodarki i administracji.

Priorytety PO IG:

 • Oś Priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
 • Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R.
 • Oś Priorytetowa 3 - Kapitał dla Innowacji.
 • Oś Priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
 • Oś Priorytetowa 5 - Dyfuzja innowacji.
 • Oś Priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
 • Oś Priorytetowa 7 - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
 • Oś Priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.
 • Oś Priorytetowa 9 - Pomoc techniczna.

Z jakich środków finansowany jest PO IG?

Realizacja PO IG finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85 %) oraz środków krajowych (budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 15 %).
Kwota przewidziana na realizację całego Programu wynosi 9 711 mld EUR, z czego na realizację Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R przeznaczono kwoty po 1,3 mld EUR.

Instytucje realizujące program

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu - tzw. Instytucje Pośredniczące (IP):

 • Ministerstwo Gospodarki (MG) - dla Priorytetu III,IV,V oraz VI.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) - dla Priorytetu I i II.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) - dla Priorytetu VII i VIII.

Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 oraz Szczegółowym opisem priorytetów w ramach PO IG.