Strona główna / Działalność Naukowa / Prace doktorskie

 

 

 
 
Od 1976 r. Rada Naukowa CBMiM PAN nadała tytuł doktora nauk chemicznych 202 osobom.
 
 
 

Lista prac doktorskich wykonanych w CBMiM PAN w latach 1976-2018:

2018:

202.   Dominika Joanna Jędrzejczyk
„Zastosowanie ustrukturalizowanych nanocząstek RNA do badania regulacji ekspresji genów”.
promotor:               dr hab. Arkadiusz Chworoś, prof. CBMM
recenzenci:            prof. Ebbe Sloth Andersen (Interdisciplinary Nanoscience Center INANO-MBG,
                                  iNANO-huset, Aarhus C, Denmark)
                                  dr hab. Marta Szachniuk (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
data nadania:         15.10.2018

201.   Emilia Kowalska
„Nowe warianty reakcji cyklizacji Friedela-Craftsa/Bradshera w syntezie (hetero)acenów”.
promotor:                 prof. dr hab. Piotr Bałczewski
promotor pom.:       dr Joanna Skalik
recenzenci:              prof. dr hab. Tadeusz Gajda (Politechnika Łódzka)
                                   dr hab. Michał Rachwalski (Uniwersytet Łódzki)
data nadania:         15.10.2018

200.   Adam Krzysztof Michalski
„Supramolekularne struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów poprzez oddziaływania grup końcowych i stereokompleksowanie”.
promotor:                dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMM
recenzenci:             prof. dr hab. Barbara Trzebicka  (CMPiW PAN, Zabrze)
                                   prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński)
data nadania:         15.10.2018

199.  Justyna Milczarek
„Badania skoniugowanych oligoelektrolitów jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do barwienia membran komórkowych”
promotor:             dr hab. Arkadiusz Chworoś, prof. CBMiM
recenzenci:          dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
                                Politechniki Łódzkiej)
                                dr hab. n.med. Maria Świątkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
data nadania:       18.06.2018

198.  Katarzyna Jastrzębska
„Konformacja i trwałość termodynamiczna kompleksów stereozdefiniowanych oligonukleotydów PS-DNA/LNA z matrycami DNA i RNA”
promotor:             dr hab. Piotr Guga, prof. CBMiM
recenzenci:          prof. dr hab. Anna Pasternak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
                                dr hab. Bolesław Karwowski, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)             
data nadania:       05.03.2018

197.  Marcin Włodzimierz Florczak
„Kopolimeryzacja S,S-laktydu z Ɛ-kaprolaktonem przy zastosowaniu chiralnego inicjatora”
promotor:             dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM
recenzenci:          prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)
                                prof. dr hab. Marek Kowalczuk  (CMPiW PAN, Zabrze)   
data nadania:       05.03.2018

 

2017:

196.  Ewa Agnieszka Skorupska
„Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach enkapsulacji leków w mezoporowatych krzemionkach”
promotor:             prof. dr hab. Marek Potrzebowski
recenzenci:          prof. dr hab. Iwona Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny)
                                prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)  
data nadania:       30.10.2017

195.  Piotr Tomasz Paluch
„Rozwój i implementacja metod spektroskopii NMR w ciele stałym z wykorzystaniem bardzo szybkiego wirowania próbek pod kątem magicznym”
promotor:             prof. dr hab. Marek Potrzebowski
recenzenci:          prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
                                prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
data nadania:       30.10.2017

194.  Piotr Jakub Lewiński
„Polimeryzacja L-laktydu katalizowana inicjatorami”
promotor:             dr hab. Stanisław Sosnowski
recenzenci:          prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)
                               dr hab. Piotr Ulański (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)  
data nadania:       30.10.2017

193.  Aneta Bogusława Rzewnicka
„Tworzenie chiralnych cyklopropanów, jako kluczowy etap w syntezie konformacyjnie usztywnionych aminokwasów o znaczeniu biologicznym”
promotor:             dr hab. Wanda H. Midura
recenzenci:          prof. dr hab. Jacek Skarżewski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
                                dr hab. Jacek Ścianowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)  
data nadania:       27.02.2017

192.  Tomasz Paweł Cierpiał
„Fluorowe i selenowe analogi sulforafanu – synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej”
promotor:            
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński
promotor pom:   
dr Piotr Łyżwa          
recenzenci:         
prof. dr hab. Henryk Koroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
                                prof. dr hab. Henryk Koroniak (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
data nadania:      
27.02.2017 

 

2016:

191.  Marta Socka
„Nowy proces (ko)polimeryzacji cyklicznych węglanów alifatycznych z wyeliminowaniem transestryfikacji”
promotor:            
prof. dr hab. Przemysław Kubisa
recenzenci:          prof. dr hab. Henryk Galina  (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)
                                prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
data nadania:       24.10.2016

190. Julia Kaźmierczak-Barańska 
"Charakterystyka funkcjonalna białek z rodziny striatyn". 
promotor:             prof. dr hab. Barbara Nawrot
promotor pom.:  dr Marcin Cieślak
recenzenci:          dr hab. n.med. Maria Świątkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych)
                                prof. dr hab. Janusz Maszewski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  
data nadania:       24.10.2016

 

189. Bartosz Głębocki
"Otrzymywanie i chemiczna modyfikacja powierzchni cienkich warstw krzemowych wytwarzanych z prekursorów krzemoorganicznych w selektywnym procesie CVD".
promotor:       dr hab. Paweł Uznański
recenzenci:   prof. dr hab. Piotr Warszyński (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków)
                                prof. dr hab. Maciej Gazicki-Lipman (Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny)   
data nadania:      16.05.2016

 

188.Tomasz Pawlak
„Zastosowanie spektroskopii NMR w ciele stałym i metod obliczeniowych w badaniach nieuporządkowania molekularnego w kryształach peptydów i polimerów syntetycznych”.

promotor:             prof. dr hab. Marek Potrzebowski
recenzenci:          prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc (Instytut Fizyki Molekularnej, PAN, Poznań)
                                prof. dr hab. Wacław Kołodziejski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)  

  

2015:

187. Joanna Skalik
„Zastosowanie dialdehydów  (hetero)aromatycznych w syntezie policyklicznych skondensowanych węglowodorów (hetero)aromatycznych jako materiałów dla optoelektroniki”
promotor:              prof. dr hab. Piotr Bałczewski – CBMiM
recenzenci:           prof. dr hab. Andrzej Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Organicznej)
                                 prof. dr hab. Piotr Kaszyński (Vanderbilt University, Department of Chemistry)
data nadania:       12.10.2015

 

186. Mateusz Gosecki
"Nano- i mikrocząstki z polilaktydów, poli(tlenku etylenu) i ich pochodnych jako nośniki związków biologicznie czynnych”
promotor:              prof. dr hab. Stanisław Słomkowski – CBMiM
recenzenci:           prof. dr hab. Piotr Ulański (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
                                 prof. dr hab. Szczepan Zapatoczny (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemiczny)
data nadania:        12.10.2015

 

185. Małgorzata Wojtczak-Michalska
„The influence of chemical composition and nucleation on aliphatic-aromatic copolyesters' crystallization”
promotor:              prof. dr hab. Andrzej Gałęski – CBMiM
recenzenci:           prof. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i  Węglowych
                                 Polskiej Akademii Nauk, Zabrze)
                                 prof. Dietmar Auhl (Maastricht University, Faculty of Humanities and Sciences, The Netherlands)
data nadania:        29.05.2015

PhD_Thesis_M.Wojtczak-Michalska.pdf, 3.7MB

 

184. Karolina Królewska
„Poziom i mechanizm cytotoksyczności związków z grupy benzo[b]furanów i dikarboksyimidów w wybranych liniach komórek nowotworowych”
promotor:       prof. dr hab. Barbara Nawrot – CBMiM
prom. pom.    dr Marcin Cieślak - CBMiM
recenzenci:    prof. dr hab. Anna Ewa Janecka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Chemii Biomolekularnej)
                          dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Instytut Biofizyki)
data nadania:  29.05.2015

 

2014:

183. Sylwia Kaczmarczyk
„Chiralne hydroksylowe pochodne sulfotlenków i fosfinotlenków – chemoenzymatyczne syntezy, przemiany i zastosowanie”
promotor:       prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński – CBMiM
prom. pom.    dr Małgorzata Kwiatkowska
recenzenci:    prof. dr hab. Ewa Żymańczyk-Duda (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
                          prof. dr hab. Kazimierz Pietrusiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
data nadania:  17.11.2014

 

182. Magdalena Łubkowska
„Funkcjonalizowane oleje siloksanowe, synteza i zastosowanie”
promotor:       prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk  (CBMiM PAN)
recenzenci:    prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
                          dr hab. Anna Kowalewska (CBMiM PAN)
data nadania:  17.11.2014

 

181. Ewa Paulina Radzikowska
„Synteza oligodeoksyrybonukleotydów modyfikowanych w obrębie wiązań internukleotydowych atomem azotu lub siarki”
promotor:         dr hab. Janina Baraniak (CBMiM)
recenzenci:      prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
                            prof. dr hab. Kazimierz Pietrusiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
data nadania:  23.06.2014

 

180. Marek Brzeziński
„Modyfikowane polilaktydy zdolne do samoorganizacji-synteza i właściwości”
promotor:         prof. dr hab. Tadeusz Biela (CBMiM)
recenzenci:      prof. dr hab. Gabriel Rokicki  (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
                            prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
data nadania:  23.06.2014

 

179. Danuta Piotrzkowska
„Wyciszanie genów cdk2/4/6 za pomocą RNAi w celu neuroprotekcji”
promotor:         prof. dr hab. Barbara Nawrot (CBMiM)
promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Sierant (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Urszula Wojda   (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)
                           prof. dr hab. Andrzej Okruszek (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)
data nadania:  23.06.2014

 

178. Ewelina Wielgus
„Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach wybranych chiralnych połączeń heterocyklicznych”
promotor:        prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Witold Danikiewicz (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
                           dr hab. Jacek Grams (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny) 
data nadania:  28.02.2014

 

177. Katarzyna Sylwia Kulik
„Amidofosforanowe i amidotiofosforanowe pochodne nukleozydów-synteza i reaktywność”
promotor:        dr hab. Janina Baraniak (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Józef Drabowicz (CBMiM PAN)
                           prof. dr hab. Andrzej Okruszek (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) 
data nadania:  28.02.2014

 

176. Piotr Pospiech
„Badania układów katalitycznych na nośnikach polisiloksanowych”
promotor:        prof. dr hab. Marek Cypryk (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk (CBMiM PAN)
                           dr hab. Hieronim Maciejewski, profesor UAM (Uniwersytet im. Adama   Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemi)
data nadania:  28.02.2014

 

2013:

175. Tomasz Makowski
„Wytwarzanie i właściwości cienkich warstw organicznych dla elektroniki i optoelektroniki”
promotor:        prof. dr hab. Adam Tracz (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Jacek Ulański (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
                           prof. dr hab. Adam Proń (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
data nadania:  14.10.2013

 

174. Dorota Szczęsna
„Synteza połączeń indanonowych o właściwościach biologicznych jako nowych klas cykloneolignanonów”
promotor:       prof. dr hab. Piotr Bałczewski (CBMiM)
recenzenci:    prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
                          prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny) 
data nadania:  14.10.2013

 

173. Damian Błaziak
„Zastosowanie metody oksatiafosfolanowej do syntezy analogów polifosforanów nukleozydów”
promotor:       prof. dr hab. Wojciech J. Stec (CBMiM)
recenzenci:    prof. dr hab. Adam Kraszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Poznań)
                          prof. dr hab. Konrad Misiura (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz)
data nadania:  14.10.2013

 

172. Ewelina Prerwa
„Monowarstwy mikrosfer polimerowych”
promotor:        prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Natalia Bożena Kolarz  (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny) 
                     prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN, Kraków)
data nadania:  14.10.2013

 

171. Monika Gosecka
„Mikrosfery polistyren-poliglicydol: mechanizm polimeryzacji, funkcjonalizacja, materiały pochodne”
promotor:        dr hab. Teresa Basińska (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Barbara Maria Gawdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
                           prof. dr hab. Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)
data nadania: 14.06.2013

 

170. Dorota Krasowska
„Nowe chiralne połączenia heteroorganiczne zawierające stereogeniczny heteroatom lub oś chiralności”
promotor:        prof. dr hab. Józef Drabowicz (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
                           prof. dr hab. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
data nadania: 14.06.2013
 

169. Sylwia Masirek
„Krystalizacja polimerów w kontakcie z powierzchnią ciała stałego”
promotor:        prof. dr hab. Adam Tracz (CBMiM)
recenzenci:     prof. dr hab. Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,   Warszawa)
                           prof. dr hab. Stanisław Rabiej (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
data nadania: 14.06.2013
 

2012:

168. Małgorzata Walczak
„Properties of the confined amorphous phase of polymers”  (Właściwości ograniczonej fazy amorficznej polimerów)
PhD M_Walczak_2012.pdf, 2.8MB
promotor:        prof. dr hab. Andrzej Gałęski (CBMiM PAN),
                           prof. Gilles Regnier (Arts et Metiers Paris Tech PIMM-CNRS, France)
data nadania: 03.12.2012


167. Łukasz Pietrzak
"Wytwarzanie i właściwości kompozytów polilaktydu z nanorurkami węglowymi"
promotor:        prof. dr hab. Jeremiasz K.Jeszka
data nadania: 03.12.2012
 

166. Kinga Jurczuk
„Polymer nanocomposites with fibrillar inclusions generated during compounding”
promotor:        prof. dr hab. Andrzej Gałęski
data nadania: 24.09.2012
PhD K Jurczuk_2012.pdf, 8MB
 

165. Kinga Majchrzak
„Katalityczna aktywność chemicznie modyfikowanych deoksyrybozymów 10-23 w warunkach in vitro i w wybranych liniach komórkowych”
promotor:        prof. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania: 24.09.2012

 

164. Anna Maciaszek
" Zastosowanie metody oksatiafosfolanowej do otrzymywania oligonukleotydów zawierających stereozdefiniowane internukleotydowe wiązanie selenofosforanowe"
promotor:         dr hab. Piotr Guga
data nadania:  19.06.2012
 

163. Katarzyna Trzeciak-Karlikowska
" Badanie struktury i dynamiki peptydów opioidowych i ich analogów z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym i rentgenografii "
promotor:  prof. dr hab. Marek Potrzebowski
data nadania:  19.06.2012
 

2011:

162. Anna Szeląg
„Chemia metaloorganiczna na powierzchni krzemu (SOMC). Synteza funkcyjnych monowarstw”
Phd_Anna_Szelag.pdf,  4.6MB
promotor:  prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk
data nadania: 
9 grudnia 2011

161. Anna Sroka-Bartnicka
" Badania strukturalne polimerów syntetycznych z wykorzystaniem spektrometrii mas i spektroskopii NMR w ciele stałym"
promotor:    prof. dr hab. Marek Potrzebowski
data nadania:   26 września 2011
 

160. Magdalena Ozga
" Badania nad aktywnością substratową oraz mechanizmem działania hydrolazy Hint1"
promotor:    prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania:   9 maja 2011
 

159. Róża Pęcherzewska
" Wpływ inhibitorów białka FHIT na indukcję apoptozy"
promotor:    prof. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania:  
9 maja 2011
  

158. Grażyna Mielniczak
„Badania nad syntezą fosforoorganicznych pochodnych 1,1-ditlenku 1,2-tiazetydyny”
PhD_G_Mielniczak.pdf, 2.1MB
promotor:   dr hab. Andrzej Łopusiński
data nadania: 23 lutego 2011 

157. Adrian Zając
"Wybrane połączenia siarkoorganiczne z nisko- i/lub wysokokoordynacyjnym atomem siarki"
promotor:  prof. dr hab. Józef Drabowicz
data nadania: 23 lutego 2011 

2010:

156. Artur Różański
„Initiation of cavitation during drawing of crystalline polymers”
PhD_A_Rozanski.pdf, 5 MB
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gałęski
data nadania:  18 października 2010

155. Łukasz Pęczek
"Analiza poziomu ekspresji genów FHIT i SSTR3 w błonie śluzowej żołądka w zależności od wybranych  czynników ryzyka onkogenezy"
promotor: prof. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania:  18 października 2010


154. Agnieszka Bodzioch
"Nowa metoda syntezy policyklicznych, skondensowanych węglowodorów
(hetero)aromatycznych do zastosowań w elektronice organicznej"
promotor: prof. dr hab.
data nadania:  18 października 2010

 

153. Urszula Mizerska
"Synteza polimerów i materiałów krzemowych z bioaktywnymi grupami azotowymi"
PhD_U_Mizerska.pdf, 4.6MB
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania:  18 października 2010
 

152. Błażej Wiśniewski
"Otrzymywanie polimerów na drodze bezpośredniej estryfikacji wybranych mono-, di- i trioli kwasem fosforowym".
PhD_B_Wisniewski.pdf, 2.9Mb
promotor: doc. dr hab. Ryszard Szymański
data nadania: 31 maja 2010 roku
 

2009:

151. Bogumiła Delczyk-Olejniczak
"Siloksanowe kopolimery o gradientowym rozkładzie grup funkcyjnych w łańcuchu”. 
PhD_B_Delczyk.pdf , 4.7MB
promotor: doc. dr hab. Marek Cypryk
data nadania : 11 grudnia 2009 roku

 
150. Jarosław Gajda
"Zastosowanie heterojądrowej spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach strukturalnych wybranych połączeń bioorganicznych”.
promotor: prof. dr hab. Marek Potrzebowski
data nadania : 11 grudnia 2009 roku
 
149. Agnieszka Tomaszewska
"Synteza diastereoizomerycznie czystych 5'-O-oksatiafosfolanowych pochodnych nukleozydów i ich zastosowanie w syntezie modyfikowanych 5'-O-tiofosforanów nukleozydów".
promotor: doc. dr hab. Piotr Guga
data nadania : 9 października 2009 roku
 
 
148. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
"Stereoregularne P-chiralne chimeryczne oligonukleotydy o zaplanowanych właściwościach hybrydyzacyjnych jako sondy w biologii strukturalnej"
promotor: dr hab. prof. nadzw. UM Lucyna Woźniak
data nadania : 9 października 2009 roku
 
147. Milena Sobczak
 „Nowe analogi DNA-pochodne kwasów fosfonowych; synteza oraz wybrane właściwości biofizyczne".
promotor: prof. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania : 23 stycznia 2009 roku
 
 

2008:

146. Michał Rachwalski
Katalizowane enzymami deracemizacje i desymetryzacje jako metody syntezy chiralnych połączeń heteroorganicznych".
promotor: doc. dr hab. Piotr Kiełbasiński
data nadania : 20 października 2008 roku
 
 
145. Katarzyna Kubiak
 „Modulacja zdolności krótkich interferujących RNA do wyciszania ekspresji genów".
promotor: prof. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania : 20 października 2008 roku
 
144. Daria Zielińska
„Synthesis of Oligo-N3'-P5'-(Thio)Phosphoramidate Lipid Conjugates as Telomerase Inhibitors".
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania : 18 lutego 2008 roku
 
 

2007:

143. Robert Masirek
Rola ograniczeń przestrzennych w zarodkowaniu krystalizacji polimerów".
PhD_Robert Masirek.pdf, 6.2MB
promotor: doc. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
data nadania : 26 października 2007 roku
 
 
142. Emil Łężak
"Mikromechanizmy deformacji plastycznej kryształów β i γ izotaktycznego polipropylenu".   
PhD_Lezak.pdf , 4.7MB
promotor: dr hab. Zbigniew Bartczak
data nadania : 26 października 2007 roku    
 

2006: 

141. Małgorzata Kwiatkowska
„Połączenia heteroorganiczne jako substraty w reakcjach enzymatycznych i chiralne katalizatory w syntezie asymetrycznej"
promotor: doc. dr hab. Piotr Kiełbasiński
data nadania : 17 listopada 2006 roku
 
 
140. Zbigniew Kuliński
„Właściwości mechaniczne i struktura plastyfikowanego polilaktydu".
promotor: doc. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
data nadania : 17 listopada 2006 roku
 
 
139.Iwona Błaszczyk-Łężak
„Cienkowarstwowe materiały węgloazotku krzemu wytwarzane z prekursorów krzemoorganicznych w selektywnym procesie plazmowym CVD".
promotor: prof. dr hab. Aleksander Wróbel
data nadania : 17 listopada 2006 roku
 
 
138. Jan Sielski
„Wpływ ruchów segmentalnych na ruchliwości ładunku w wybranych materiałach wielkocząsteczkowych".
promotor: doc. dr hab. Jeremiasz Jeszka
data nadania : 12 czerwca 2006 roku
 
 
137. Olga Michalak
"Acykliczne analogi nukleozydów-pochodne kwasu bis-(hydroksymetylo)fosfinowego oraz tlenku tris-(hydroksymetylo)fosfiny; synteza i zastosowanie do konstrukcji modyfikowanych oligonukleotydów".
promotor: doc. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania : 12 czerwca 2006 roku
 
 
136. Jerzy Krysiak
"Nowe reakcje i zastosowania chiralnych α-fosforylo-sulfotlenków".
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania : 12 czerwca 2006 roku
 
 
135. Renata Kaczmarek
„1,3,2-Oksatiafosfolanowe pochodne amin, aminoalkoholi i aminokwasów i ich wykorzystanie w chemii biofosforanów”.
promotor:  prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania : 17 lutego 2006 roku
 

2005:

134. Daria Szymanowicz
"Otwieranie pierścienia oksatiafosfolanowego różnymi nukleofilami i wykorzystanie otrzymanych produktów do celów syntezy wybranych analogów biofosforanów".
promotor: dr hab. Konrad Misiura
data nadania : 25 listopada 2005 roku
 
 
133. Sebastian Olejniczak
„Analiza kontaktów intermolekularnych w modelowych układach bioorganicznych z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego".
promotor: prof. dr hab. Marek Potrzebowski
data nadania : 13 czerwca 2005 roku
 
132. Beata Miksa
"Otrzymywanie i właściwości układów mikrosfer polimerowych".
promotor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
data nadania : 13 czerwca 2005 roku
 
 
131. Katarzyna Ganicz
"Zastosowanie spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach strukturalnych modelowych połączeń biofosforoorganicznych".
promotor: prof. dr hab. Marek Potrzebowski
data nadania : 13 czerwca 2005 roku
 
 
130. Aldona Szadowiak
„Wolnorodnikowa reakcja addycji z przeniesieniem atomu jodu- nowa metoda syntezy fosfonianów, ustalenie mechanizmu, zastosowanie".
promotor: doc. dr hab. Piotr Bałczewski
data nadania :21 lutego 2005 roku
 
 
129. Iwona Kucińska
„Wpływ właściwości i nanostruktury podłoża na krystalizację polietylenu” 
promotor: dr hab. Adam Tracz
data nadania : 21 lutego 2005 roku
 
 
128. Dorota Wostek-Wojciechowska
Wytwarzanie i właściwości nanokryształów i nanocząstek wybranych materiałów organicznych i metali w matrycach polimerowych i na podłożach”.
promotor: dr hab. Jeremiasz Jeszka
data nadania : 21 lutego 2005 roku
 
 

2004:

127. Sławomir Antoszczyk
Zastosowanie katalitycznych właściwości kwasów nukleinowych do hamowania ekspresji genu proteazy aspartylowej Asp2 w wybranych liniach komórkowych”.
promotor: doc. dr hab. Barbara Nawrot
data nadania : 22 października 2004 roku
 
 
126. Małgorzata Sierant
„Konstrukcja syntetycznego genu kodującego białko K2L-tPA i jego ekspresja w bakteriach Escherichia coli”.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Okruszek
data nadania : 22 października 2004 roku
 
 
125. Magdalena Olesiak
„Synteza ditiofosforanowych analogów nukleotydów” 
promotor: prof. dr hab. Andrzej Okruszek
data nadania : 18 czerwca 2004 roku
 
 
124. Radosław Nowacki
„Kawitacja w czasie krystalizacji polimerów”. 
promotor: doc. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
data nadania : 18 czerwca 2004 roku
 
 
123. Agnieszka Grzelka
„Super zasady i super kwasy jako katalizatory i inicjatory reakcji prowadzących do polisiloksanów - kinetyka i mechanizm”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania : 18 czerwca 2004 roku
 
 
122. Aleksandra Jankowiak
„Synteza wybranych prostanoidów i karbocyklicznych nukleozydów w oparciu o przemiany organicznych fosfonianów”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania : 18 czerwca 2004 roku
 
 
121. Marcin Cieślak
„Zastosowanie oligonukleotydów antysensowych i deoksyrybozymów do regulacji ekspresji wybranych podjednostek integrynowych”.
promotor: doc. dr hab. Maria Koziołkiewicz
data nadania :18 czerwca 2004 roku
 
 
120. Agata Jeziorna
„Synteza wielofunkcyjnych połączeń heteroorganicznych w oparciu o chemię wybranych pochodnych azetydyny i oksiranu”.
promotor: dr hab. Bożena Krawiecka
data nadania : 18 czerwca 2004 roku
 
 

2003:

119. Tomasz Kaźmierczak
„Zdolność do odkształcenia plastycznego polietylenu a cechy struktury krystalicznej”.
PhD_Tomasz Kazmierczak.pdf, 2.8MB
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gałęski
data nadania : 17 listopada 2003 roku
 
 
118. Alina Owczarek
„Opracowanie nowej metody oznaczania stereochemii reakcji katalizowanych przez wybrane enzymy nukleolityczne”.
promotor: doc. dr hab. Maria Koziołkiewicz
data nadania : 17 listopada 2003 roku
 
117. Adam Kowalski
„Kinetyka i mechanizm polimeryzacji cyklicznych estrów inicjowanej alkoholanami metali wielowartościowych”.
promotor: doc. dr hab. Andrzej Duda
data nadania : 17 listopada 2003 roku
 
 
116. Iwona Maciągiewicz
„Badania nad zastosowaniem związków tio-i selenofosforoorganicznych w syntezie połączeń nienasyconych”.
promotor: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania : 30 czerwca 2003 roku
 
 
115. Mariusz Gadzinowski
„Synteza biodegradowalnych mikrosfer poli(e-kaprolaktonowych) oraz kinetyka polimeryzacji dyspersyjnej”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
data nadania : 30 czerwca 2003 roku
 
 
114. Małgorzata Baśko
 „Kopolimery glioksalanu metylu-synteza i właściwości”.
promotor: prof. dr hab. Przemysław Kubisa
data nadania : 17 lutego 2003 roku
 
 
113. Bolesław Karwowski
 „Stereokontrolowana synteza deka(nukleozydotiofosforanów) o konfiguracji [All-Rp] oraz [All-Sp] do badań strukturalnych metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz Rentgenografii Strukturalnej”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania : 17 lutego 2003 roku
 
 

2002:

112. Grzegorz Rębowski
„Zastosowanie techniki RT-PCR do izolowania ludzkiego genu Cu-Zn SOD oraz badania inhibicji biosyntezy PAI-1 i MRP-1 za pomocą antysensowych oligonukleotydów”.
promotor: doc. dr hab. Andrzej Okruszek
data nadania : 27 września 2002 roku
 

111. Edyta Gendaszewska-Darmach
 „Wpływ mononukleotydów i ich tiofosforanowych analogów na wzrost wybranych linii komórkowych-rola 5’-nukleotydazy”.
promotor: doc. dr hab. Maria Koziołkiewicz
data nadania : 27 września 2002 roku

 

2001:

110. Sławomir Kaźmierski
„Struktura i dynamika analogów cukrowych na podstawie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego”.
promotor: doc. dr hab. Marek Potrzebowski
data nadania : 10 grudnia 2001 roku
 
 
109. Marzena Wójcik
Badanie 3'-egzonukleolitycznej aktywności osocza ludzkiego wobec naturalnych i modyfikowanych oligonukleotydów”.
promotor: doc. dr hab. Maria Koziołkiewicz
data nadania : 10 grudnia 2001 roku
 
 
108. Arkadiusz Chworoś
„Synteza i przemiany nukleozydowych pochodnych kwasu metanofosfonowego i jego tio- i selenofosfonylowych analogów”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania : 10 grudnia 2001 roku
 
 
107. Jarosław Pyzowski
Opracowanie stereokontrolowanej metody syntezy oligo(nukleozydo)-metanofosfonianowych analogów DNA”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania : 8 października 2001 roku
 
 
106. Małgorzata Boczkowska
„Oligonukleotydowe struktury wyższego rzędu tworzone z udziałem tiofosforanowych analogów DNA”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania : 8 października 2001 roku
 
 
105. Izabela Tworowska
„Chemia i stereochemia fluorofosforanowych pochodnych bioalkoholi i ich analogów strukturalnych”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania : 8 października 2001 roku
 
 

 

więcej: [doktoraty w latach  1976 - 2000]