Prace doktorskie 1976-2000

2000

104.    Bożena Pietrzyk
„Właściwości elektronowe cienkich warstw szkliw kowalencyjnych wytwarzanych w plazmowym reaktorze trójelektrodowym z tetraalkilowych pochodnych węglowców”.
promotor: doc. dr hab. Jacek Tyczkowski
data nadania: 18 lutego 2000 roku

103.    Julia Pretula
Synteza i właściwości poli(H-fosfonianów alkilenowych)”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 18 lutego 2000 roku

1999

102.    Agnieszka Krakowiak
„Badania wpływu stereochemii oligonukleozydotiofosforanów na aktywność RNazy H i odwrotnej transkryptazy”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 3 grudnia 1999 roku

101.    Marek Koprowski
„Chemia nowych 1,2-diheteropodstawionych 1,3-dienów”.
promotor: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 3 grudnia 1999 roku

100.    Agnieszka Walkiewicz-Pietrzykowska
Wytwarzanie materiałów cienkowarstwowych ze związków krzemoorganicznych w procesie chemicznego nanoszenia z fazy gazowej (CVD) inicjowanym reaktywnymi atomami
promotor: doc. dr hab. Aleksander Wróbel
data nadania: 3 grudnia 1999 roku

1998

99.    Maciej Psarski
Wpływ splątań makrocząsteczek polietylenu liniowego na krystalizację, reologię oraz właściwości mechaniczne”.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gałęski
data nadania: 23 października 1998 roku

98.    Dorota Małgorzata Kowalczyk
Układy lateks polimerowy – białko. Otrzymywanie, charakter i kinetyka przemian konformacyjnych na granicy faz”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
data nadania: 23 października 1998 roku

97.    Xian-Bin Yang
„Studies on the Stereocontrolled Methods of Synthesis of Phosphorothioate Oligonucleotides”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania:  18 czerwca 1998 roku

96.    Melania Bednarek
„Otrzymywanie oligoeterodioli o kontrolowanym składzie i rozkładzie sekwencji poprzez wykorzystanie mechanizmu Aktywowanego Monomeru w kationowej kopolimeryzacji cyklicznych eterów”.
promotor: prof. dr hab. Przemysław Kubisa
data nadania: 18 czerwca 1998 roku

95.    Hieronim Szymanowski

„Mechanizm formowania oraz struktura chemiczna amorficznych warstw germanowęglowych wytwarzanych metodą polimeryzacji plazmowej”.
promotor: doc. dr hab. Jacek Tyczkowski
data nadania: 18 czerwca 1998 roku

94.    Jacek Wasiak
„Chemia mieszanych bezwodników organicznych kwasów fosforu i siarki”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 9 lutego 1998 roku

93.    Anna Kowalewska

„Synteza, reaktywność i zastosowanie silanów o dużej zawadzie przestrzennej”.
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk
data nadania: 9 lutego 1998 roku

92.    Krystyna Rózga
„Polisiloksany z podstawnikami elektro-donorowymi w organicznych grupach bocznych”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 9 lutego 1998 roku

1997

91.    Maciej Mikina
„Nowe reakcje i zastosowania organicznych fosfonianów w syntezie produktów naturalnych”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 17 listopada 1997 roku

90.    Remigiusz Żurawiński

„Zastosowanie związków heteroorganicznych w syntezie biologicznie aktywnych układów cyklopentenonowych i cyklopentanonowych”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 17 listopada 1997 roku

89.    Bogdan Dudziński
„Optycznie czynne sulfotlenki: wybrane syntezy oraz procedury oznaczania ich nadmiaru enancjomerycznego i absolutnej konfiguracji”.
promotor: doc. dr hab. Józef Drabowicz
data nadania: 11 czerwca 1997 roku

88.    Maciej Kuźnikowski
„Katalizowane palladem arylowanie związków fosforu tetrakoordynacyjnego”.
promotor: prof. dr hab. Michał Pietrusiewicz
data nadania: 11 czerwca 1997 roku

1996

87.    Agnieszka Sierzchała
„Opracowanie nowej metody syntezy oligo(deoksyrybonukleozydoditiofosforanów). Wykorzystanie metody oksatiafosfolanowej
w stereokontrolowanej syntezie oligo(rybonukleozydo tiofosforanów)”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania:  18 grudnia 1996 roku

86.    Jan Heliński
„Nowe odczynniki fosfitylujące zawierające grupę p-nitrofenolanową. Zastosowanie w chemii nukleotydów oraz innych układów o znaczeniu biologicznym”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 18 grudnia 1996 roku

85.    Andrzej Grajkowski
„Pierwsza stereokontrolowana synteza tiofosforanowych analogów oligodeoksyrybonukleotydów”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 15 października 1996 roku

84.    Krzysztof Kaźmierski
„Reaktywność wielofunkcyjnych monomerów i oligomerów krzemowych w środowiskach hydrolitycznej polikondensacji multialkoksysilanów”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 3 czerwca 1996 roku

83.    Teresa Basińska
„Mikrosfery poli(styren/akroleina) do zastosowań diagnostycznych”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
data nadania: 22 stycznia 1996 roku

82.    Tomasz Ganicz
„Ciekłokrystaliczne polikarbosilany”.
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk
data nadania: 22 stycznia 1996 roku

81.    Jan Kurjata
„Synteza polioksypermetylomultisilanów”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 22 stycznia 1996 roku

1995

80.    Piotr Dybowski
„S-(ß-Oksoalkilo)tio- i -ditiofosforany oraz Se-(ß-oksoalkilo)seleno- i -selenotiofosforany – nowe odczynniki w syntezie układów nienasyconych”.
promotor: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 29 maja 1995 roku

1994

79.    Jacek Kowara
„Chemia i stereochemia nowych połączeń fosforoorganicznych zawierających heksakoordynacyjny atom fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 7 listopada 1994 roku

1993

78.    Roman Dembiński
„Nowe aspekty chemii bezwodników organicznych kwasów fosforu zawierających atom siarki (selenu) w pozycji mostkowej”.
promotor: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 15 września 1993 roku

77.    Piotr Łyżwa
„Badania nad syntezą i przemianami nowych optycznie czynnych połączeń tiosulfinowych”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 1 czerwca 1993 roku

1992

76.    Bożena Krzyżanowska
„Synteza nowych optycznie czynnych amidów i estrów kwasów fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1992 roku

75.    Maria Jaworska-Maślanka
„Synteza i badania fizykochemiczne stereoregularnych metylofosfonianowych analogów oligodeoksyrybonukleotydów”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania:  10 grudnia 1992 roku

74.    Grzegorz Salamończyk

„Totalna synteza homochiralnych fosforanów mio-inozytolu i ich analogów”.
promotor: doc. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz
data nadania: 10 grudnia 1992 roku

73.    Lech Łuczak
tytuł pracy doktorskiej „Chemia i stereochemia połączeń pseudofluorowcowych pochodnych organicznych ditiokwasów fosforu”.
promotor: dr hab. Andrzej Łopusiński
data nadania: 10 grudnia 1992 roku

72.    Tadeusz Biela
„Kinetyka i mechanizm addycji oksiranów do wybranych kwasów fosforu”.
promotor: doc. dr hab. Przemysław Kubisa
data nadania:  21 października 1992 roku

71.    Wang Qing
„New Phosphitylating Reagents in the Nucleotides Chemistry”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 21 października 1992 roku

70.    Andrzej Wilk

„Oligodeoksyrybonukleotydy i ich analogi: synteza i stereochemia”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 21 stycznia 1992 roku

69.    Maria Zabłocka
„Własności i przemiany syntetyczne homochiralnych tlenków  fenylo(mentoksykarbonylometylo)winylowych”.
promotor: doc. dr hab. Kazimierz Pietrusiewicz
data nadania: 21 stycznia 1992 roku

1991

68.    Piotr Graczyk
Badania konformacji heteroanów zawierających podstawniki fosforoorganiczne przy anomerycznym atomie węgla
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 15 listopada 1991 roku

67.    Stanisław Sosnowski

„Polimeryzacja anionowa -kaprolaktonu”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
data nadania: 15 listopada 1991 roku

66.    Piotr Guga
„Synteza P-chiralnych izotopomerycznych fosforanów nukleozydów w reakcjach odpowiednich tiofosforanów z epitlenkami”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 15 listopada 1991 roku

65.    Marek Sochacki
„Spektrometria masowa komponentów kwasów nukleinowych”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 6 marca 1991 roku

1990

64.    Paweł Kłosiński
„Otrzymywanie kwasów teichoinowych metodą polimeryzacji”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 1 marca 1990 roku

1989

63.    Grzegorz Czeremuszkin
„Cienkie warstwy polimerów jarzeniowych zawierających siarkę”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 17 listopada 1989 roku

62.    Maria Koziołkiewicz

„Zastosowanie modyfikowanych oligonukleotydów w badaniach mechanizmu działania restrykcyjnej endonukleazy EcoRI”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 17 listopada 1989 roku

61.    Adam Tracz
„Nierównowagowa krystalizacja kompleksów z przeniesieniem ładunku w roztworach polimerów o zmiennej lepkości
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 17 listopada 1989 roku

60.    Marek Trznadel
„Naprężenia skurczu termicznego zorientowanych polimerów”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 17 listopada 1989 roku

59.    Krzysztof Kałużyński
„Polimeryzacja cyklicznych związków tri- i tetrawiązalnego fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 8 marca 1989 roku

58.    Tomasz Kowalewski
„Orientowane  napełnione polimery częściowo krystaliczne”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 8 marca 1989 roku

1988

57.    Konrad Misiura
„Synteza, stereochemia, badania metabolizmu i właściwości biologicznych przeciwnowotworowych leków oksazafosforinanowych”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 30 marca 1988

56.    Zbigniew Bartczak
„Zarodkowanie pierwotne i wzrost sferolitów w mieszaninach polimerów”.
promotor: doc. dr hab. Andrzej Gałęski
data nadania: 30 marca 1988 roku

1987

55.    Wiesława Perlikowska
„Synteza i przemiany chirlanych połączeń trójwiązalnego fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 11 listopada 1987 roku

54.    Lucyna Woźniak

„Badanie mechanizmu i stereochemii reakcji oraz syntezy sililowych pochodnych kwasów fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 10 kwietnia 1987 roku

53.    Jerzy Morawiec
„Wytwarzanie, struktura i właściwości włókien z helikoidalną orientacją”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 10 kwietnia 1987 roku

52.    Sławomir Rubinsztajn

„Procesy polikondensacji grup reaktywnych w polisiloksanach”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 10 kwietnia 1987 roku

51.    Krystyna Brzezińska
„Polimeryzacja kationowa oksepanu”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 10 kwietnia 1987 roku

50.    Jan Libiszowski
„Polimeryzacja cyklicznych estrów kwasu fosforowego”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 10 kwietnia 1987 roku

1986

49.    Elżbieta Tadeusiak

„Reakcja tioloestrów kwasów fosforu z halogenami”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 12 listopada 1986 roku

48.    Wojciech Niewiarowski

„3’-O-arylotiofosforany 2’-dezoksyrybonukleozydów: synteza
i zastosowanie w badaniach chemicznych i enzymatycznych przemian nukleotydów”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 12 listopada 1986 roku

47.    Marek Potrzebowski

„Chemia fosforoorganicznych dikoordynacyjnych halogenków siarki”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 12 listopada 1986 roku

1985

46.    Piotr Bałczewski
„Fosfoniany zawierające grupy siarko- i krzemoorganiczne, synteza i przemiany”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 18 grudnia 1985 roku

45.    Janina Baraniak
„P-chiralne fosforany i tiofosforany nukleozydów: synteza, stereochemia i wybrane przemiany biochemiczne”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 18 grudnia 1985 roku

44.    Wojciech Dąbkowski
„Bezwodniki fosforowe-sulfonowe. Synteza, przemiany,
i właściwości fosforylujące”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 18 grudnia 1985 roku

43.    Mirosław Pluta
„Wpływ struktury morfologicznej na dynamiczne właściwości mechaniczne i reoptyczne izotaktycznego polipropylenu”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 18 grudnia 1985 roku

42.    Krzysztof Wróblewski
„Pomiar niektórych ukrytych parametrów w spektroskopii NMR”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 18 grudnia 1985 roku

41.    Ewa Piórkowska-Gałęska
„Skaningowe pomiary współczynnika przewodzenia ciepła polimerów”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 20 lutego 1985 roku

40.    Andrzej Duda
„Anionowa kopolimeryzacja siarki elementarnej”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 20 lutego 1985 roku

39.    Włodzimierz Kopycki
„Automatyczne oznaczanie tlenu w związkach fosforoorganicznych”.
promotor: prof. dr hab. Jan Binkowski
data nadania: 20 lutego 1985 roku

38.    Janusz Pęcherz
„Własności elektryczne i magnetyczne kompleksów soli anionorodnikowych TCNQ z polikationami zawierającymi atomy siarki w łańcuchu głównym”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 20 lutego 1985 roku

37.    Jacek Tyczkowski
„Własności elektryczne cienkich warstw polimerów jarzeniowych”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 20 lutego 1985 roku

1984

36.    Jarosław Monkiewicz
„Nowe zastosowania związków fosforoorganicznych w reakcjach annulacji”.
promotor: doc. dr Ryszard Bodalski
data nadania: 12 stycznia 1984 roku

1983

35.    Lech Wilczek
„Mechanizm kationowej polimeryzacji cyklosiloksanów”.
promotor: prof. dr hab. Julian Chojnowski”.
data nadania: 16 czerwca 1983 roku

34.    Bogdan Bujnicki
„Badania nad stereochemią układów sulfinylowych”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 6 stycznia 1983 roku

33.    Ewa Krawczyk-Sójka
„Badania nad syntezą i przemianami fosforowych pseudohalogenów z połączeniami trikoordynacyjnego fosforu”.
promotor: doc. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 6 stycznia 1983 roku

1982

32.    Marek Cypryk
„Synteza i reakcje estrów sililowych kwasów fosforu”.
promotor: doc. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 21 czerwca 1982 roku

1981

31.    Wanda Midura
„Optycznie czynne -fosforylosulfotlenki. Synteza i przemiany.”
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 1 grudnia 1981 roku

30.    Marek Pakulski
„Synteza i niektóre przemiany układów zawierających pentakoordynacyjny atom fosforu”.
promotor: doc. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 1 grudnia 1981 roku

29.    Zbigniew Leśnikowski

„Anilidowa metoda syntezy P-enancjomerycznych tiofosforanów dezoksyrybonukleozydów”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 1 grudnia 1981 roku

28.    Sławomir Giziński

„Badania nad zachowaniem się i sorpcją pięciotlenku fosforu
w rurze do spalań w aspekcie opracowania optymalnych warunków oznaczania węgla
i wodoru w związkach fosforoorganicznych”.
promotor: doc. dr hab. Jan Binkowski
data nadania: 26 marca 1981 roku

1980

27.    Karol Bruzik
”Mechanizm przegrupowania organicznych tionofosforanów pod wpływem kwasów protonowych”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1980

26.    Krystyna Lesiak
„Reakcja n-metalowanych amidoestrów kwasów czterokoordynacyjnego fosforu ze związkami karbonylowymi oraz tio-
i selenokarbonylowymi. Stereochemia i zastosowanie w syntezie kwasów fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1980 roku

25.    Paweł Milczarek
„Anizotropia przewodnictwa cieplnego w płaskich radialnych sferolitach”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 10 grudnia 1980 roku

24.    Jerzy Łuczak

„Nowe reakcje utleniania za pomocą sulfotlenku dimetylowego”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 10 grudnia 1980 roku

23.    Czesław Radziejewski

„Synteza i reaktywność hydrolityczna bezwodników fosforowo-sulfonowych z zawadą przestrzenną przy atomie fosforu”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 26 marca 1981 roku

1980

22.    Rafał Kamiński
„Mechanizm izomeryzacji symetrycznych monotiopirofosforanów organicznych na przykładzie siarczku bis-(2-okso-5,5-dwumetylo-1,3,2-dwuoksafosforinanylu”.
promotor: doc. dr W. Reimschussel
data nadania: 25 lutego 1980 roku

21.    Elżbieta Frass
„Synteza 5,6-oligometylenouracyli i ich 1-N i 3-N rybozydów”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1980 roku

20.    Ryszard Szymański
„Termodynamika i kinetyka równowag karbeniowo-oksoniowych
z udziałem kationu metoksymetyliowego”.
promotor: prof. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 26 marca 1981 roku

19.    Tomasz Michalski
„Zastosowanie odczynników miedziolitoorganicznych w syntezie 11-deoksy-9-fosfaprostanoidów”.
promotor: doc. dr Ryszard Bodalski
data nadania: 25 lutego 1980 roku

1979

18.    Ryszard Kinas
„Analiza konformacyjna cyklicznych amidoestrów kwasów fosforu”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

17.    Krzysztof Pankiewicz
„Stereochemia i aktywność przeciwnowotworowa cyklofosfamidu
i jego analogów strukturalnych”.
promotor: prof. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania:  10 grudnia 1979 roku

16.    Andrzej Zatorski
„Synteza i niektóre przemiany -fosforyzowanych organicznych związków siarki”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

15.    Marek Zieliński
„Badanie procesów relaksacyjnych w modelowych polimerach metodą depolaryzacji termicznie stymulowanej i próbkowania termicznego”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

14.    Sławomir Grzejszczak

„Synteza związków siarkoorganicznych w oparciu o reakcje karboanionów fosfonianowych”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

13.    Bogdan Uznański
„Badania nad syntezą i przemianami chemicznymi fosforoorganicznych selenocyjanianów i izoselenocyjanianów.”
promotor: doc. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

12.    Barbara Zielińska

„Spektrometria masowa cyklicznych estrów kwasów fosforowych; mechanizm fragmentacji diastereoizomerycznych 1,3,2-dioksafosforinanów’.
promotor: doc. dr hab. W.J. Stec
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

11.    Izabela Krężel
„Reakcje glikozylowania ambidentnych anionów monotio-, monoseleno- i selenetiokwasów fosforu”.
promotor: doc. dr hab. Maria Michalska
data nadania: 10 grudnia 1979 roku

1978

10.    Janusz Grębowicz
„Struktura fazowa i własności mechaniczne mieszanin polimerów”.
promotor: prof. dr Marian Kryszewski
data nadania: 15 grudnia 1978 roku

9.    Jerzy Mikołajczak
„Mechanizm tworzenia i niektóre przemiany chlorków oksofosforanosulfenylowych”.
promotor: doc. dr hab. Aleksandra Skowrońska
data nadania: 11 grudnia 1978 roku

8.    Małgorzata Witczak

„Izomeria geometryczna w cyklicznych pięcioczłonowych monotiokwasach fosforu i stereochemia reakcji podstawienia nukleofilowego w układach 1,3,2-dioksafosfolanowych”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania: 11 grudnia 1978 roku

1977

7.    Zbigniew Skrzypczyński
„Bezwodniki fosforowo-sulfonowe. Synteza, stereochemia i mechanizm solwolizy”.
promotor: prof. dr Jan Michalski
data nadania: 21 listopada 1977 roku

6.    Piotr Kiełbasiński
„Reakcja karbodiimidów z tio-i selenokwasami”.
promotor: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
data nadania:  21 listopada 1977 roku

5.    Mieczysław Mazurek
„Mechanizmy reakcji składowych anionowej polimeryzacji siloksanów”.
promotor: doc. dr hab. Julian Chojnowski
data nadania: 21 listopada 1977 roku

4.    Kazimierz M. Pietrusiewicz
„Nowe metody syntezy i własności pięcioczłonowych układów heterocyklicznych zawierających atom fosforu”.
promotor: doc. dr Ryszard Bodalski
data nadania: 7 marca 1977 roku

1976

3.    Krzysztof Matyjaszewski
„Makroestry, pary jonów i wolne jony w polimeryzacji tetrahydrofuranu”.
promotor: doc. dr hab. Stanisław Penczek
data nadania: 18 listopada 1976 roku

2.    Andrzej Łopusiński

„Badania nad syntezą i własnościami fosforoorganicznych tiocyjanianów”.
promotor: doc. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 18 listopada 1976 roku

1.    Andrzej Okruszek
„Stereochemia reakcji utleniania organicznych związków trójwartościowego fosforu oraz połączeń tio- i seleno-fosforylowych
promotor: doc. dr hab. Wojciech J. Stec
data nadania: 8 stycznia 1976 roku

Podziel się

Polecane strony