Programy badawcze

Narodowe Centrum Nauki

Formularz danych jednostki niezbędnych do wypełnienia wniosku o finansowanie ze środków NCN

 

Granty Narodowego Centrum Nauki:

Granty przyznane w konkursie OPUS 16:

Grant NCN, nr decyzji-2018/31/B/ST8/01969,
Wykorzystanie kowalencyjnych wiązań o charakterze odwracalnym do otrzymywania odwracalnych sieci polilaktydowych i kopolimerów laktydu
Kierownik grantu: dr hab. inż.Melania Bednarek

Grant NCN, nr decyzji-2018/31/B/ST4/01973,
Mezoporowate i samoorganizujące się transportery molekularne jako nośniki leków oraz innych małocząsteczkowych indywiduów chemicznych
Kierownik grantu: prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Granty przyznane w konkursie SONATA 14:

Grant NCN, nr decyzji-2018/31/D/ST4/01995,
Zastosowanie przewidywania struktur krystalicznych (CSP) i krystalografii NMR jako nowoczesnych narzędzi w określaniu struktur krystalicznych nowych polimorfów
i solwatomorfów substancji aktywnych farmakologicznie
Kierownik grantu: dr Marta Katarzyna Dudek

 

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/B/NZ1/01661,
Rozwiązanie struktury krystalicznej deoksyrybozymu 10-23 i wyjaśnienie mechanizmu jego działania

Kierownik grantu: dr Rafał Dolot
Grant realizowany od 1.03.2013 do 29.02.2016

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/B/NZ3/02090
Badanie tworzenia kompleksu tRNA/cytochrom C i jego wpływ na apoptozę komórki

Kierownik grantu: dr Arkadiusz Chworoś
Grant realizowany od 07.12.2011 do 06.12.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/B/ST5/02671
Stereozdefiniowane tiofosforanowe analogi DNA zawierające wtrącone jednostki nukleozydowe typu LNA – synteza i właściwości kompleksów utworzonych z matrycami DNA i RNA

Kierownik grantu: dr hab. Piotr Guga
Grant realizowany od 29.08.2012 do 28.08.2015

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/B/ST5/02670
Stereozdefiniowane tiofosforanowe Glikolowe Kwasy Nukleinowe (GNA) – synteza i właściwości fizykochemiczne

Kierownik grantu: dr Agnieszka Tomaszewska
Grant realizowany od 29.08.2012 do 28.08.2015

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/B/ST5/02669
Badania desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu
oksydacyjnego

Kierownik grantu: prof. dr hab. Barbara Nawrot
Grant realizowany od 05.09.2012 do 04.09.2015

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/B/ST5/00364
Barwienie membran komórkowych za pomocą ologoelektrolitów fenylenowinylenowych.

Kierownik grantu: dr Arkadiusz Chworoś
Grant realizowany od 22.03.2013 do 21.03.2015

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/B/NZ2/00574.
Analiza udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji (MicroRNAs in tumor-derived exosomes: possible contribution to cancer immune suppression
)
Kierownik grantu: prof. dr hab. Markus Duechler.
Grant realizowany od 12.03.2013 do 11.03.2016
The major aim of the project is to evaluate whether

Grant NCN PRELUDIUM, nr umowy: DEC-2012/05/N/NZ7/01174
Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych z grupy pochodnych benzo[b]furanów i dikarboksyimidów – badanie mechanizmu działania w komórkach ludzkich.

Kierownik grantu: mgr Karolina Królewska
Grant realizowany od 28.02.2013 do 27.02.2015

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/B/ST5/06664
Nowe optycznie czynne tio i selenokwasy fosfinowe jako chiralne odczynniki solwatujące w spektroskopii NMR, ligandy w kompleksowych połączeniach z wybranymi związkami  metaloorganicznymi oraz organokatalizatory

Kierownik grantu: prof. dr hab. Józef Drabowicz
Grant realizowany od 01.12.2011 do 30. 11.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/M/ST5/05240
Syntezy i badania strukturalne nowych „chiralnych materiałów” oparte na funkcjonalizowaniu fulerenu C60 podstawnikiem posiadającym stereogeniczny heteroatom

Kierownik grantu: prof. dr hab. Józef Drabowicz
Grant realizowany od 19.12. 2011 do 18.12. 2014

Grant NCN PRELUDIUM, nr umowy: 2012/05/N/ST5/00140
Opracowanie metod syntezy fluorowanych izoselenocyjanianowych analogów sulforafanu o spodziewanej zwiększonej aktywności przeciwnowotworowej

Kierownik grantu: mgr Tomasz Cierpiał
Grant realizowany od 19.03. 2013 do18.03.2016

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/B/ST5/00738
Nowe podejście do syntezy fosfonowych analogów lignanów. Totalna synteza kwasu fosfonoturiferowego

Kierownik grantu: dr Marek Koprowski
Grant realizowany od 04.03.2013 do 03.03.2016

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/B/ST4/00075
Badania strukturalne kompleksów enzymów hydrolitycznych z substratami heteroorganicznymi i ich analogami

Kierownik grantu: dr hab. Jarosław Błaszczyk
Grant realizowany od 04.03.2013 do 03.03.2016

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/N/ST5/00169
Nowe podejście do syntezy nieliniowo skondensowanych policyklicznych węglowodorów (hetero)aromatycznych z użyciem (hetero)aromatycznych di- i tetraaldehydów jako prekursorów

Kierownik grantu: mgr Joanna Skalik
Grant realizowany od 18. 03. 2013 do 17. 03. 2015

Grant NCN, nr umowy: 2012/06/A/ST5/00227
Nowe katalizatory metaloorganiczne i/lub organokatalizatory oparte na połączeniach ze stereogenicznym hyperwalentnym lub/i tetrakoordynacyjnym heteroatomem

Kierownik grantu: prof. dr hab. Józef Drabowicz
Grant realizowany od 29. 04. 2013 do 28. 04. 2017

Grant NCN nr umowy: 2012/07/N/ST5/01985
Badania nowej reakcji elektrofilowej cyklizacji pochodnych diarylometanoli oraz diarylometanów po raz pierwszy wspomaganej ultradźwiękami o dużej mocy w układach wodnych.

Kierownik: inż. mgr Emilia Kowalska
Grant realizowany: od 15.07. 2013 do 14.07. 2016

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/B/ST8/06492
Optymalizacja morfologii i własności nanokompozytów na bazie polimerów częściowo krystalicznych w warunkach technologicznego formowania

Kierownik grantu: dr Łukasz Figiel
Grant realizowany od 14.12.2011 do 13.12.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/D/ST8/04156
Faza amorficzna polimerów częściowo krystalicznych – struktura, stan fizyczny i ich rola we właściwościach mechanicznych

Kierownik grantu: dr Artur Różański
Grant realizowany od 29.08.2012 do 28.08.2015/16

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/B/ST8/06126
Możliwości wielofunkcyjnej modyfikacji tkanin zawierających sieć przewodząca utworzoną z wielościennych nanorurek węglowych
Kierownik grantu: dr Tomasz Makowski
Grant realizowany od 05.09.2012 do 04.09.2015

Grant NCN, nr umowy: 2012/04/A/ST5/00606
Nowa generacja nanokompozytów polimerowych i nanowłókien polimerowych wytwarzanych in situ poprzez odkształcenie plastyczne kryształów polimerowych

Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Gałęski
Grant realizowany od 14.09.2012 do 13.09.2015

Grant NCN, nr umowy: 2407/B/T02/2011/40
Kryształy koloidalne z mikrosfer o rdzeniu polistyrenowym i powłoce zawierającej poliglicydol do zastosowań w medycznych testach diagnostycznych

Kierownik grantu: dr hab. Teresa Basińska
Grant realizowany od 18.04.2011 do 17.04.2014

Grant NCN, nr umowy: 0904/B/H03/2011/40
Ekonomiczny sposób wytwarzania alkoksysilanów i analiza ich wykorzystania jako materiałów do utwardzania gruntów

Kierownik grantu: dr Jan Kurjata
Grant realizowany od 06.04.2011 do 05.06.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/B/ST5/06662
Hydrofilowe i sfunkcjonalizowane mikrosfery i nanosfery polisiloksanowe

Kierownik grantu: dr Witold Fortuniak
Grant realizowany od 01.12.2011 do 30.11.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/B/ST5/02672
Badania procesów wytwarzania i strukturyzowania nowych materiałów hybrydowych

Kierownik grantu: dr hab. Anna Kowalewska
Grant realizowany od 29.08.2012 do 28.08.2015

Grant NCN, nr umowy: 2012/05/B/ST5/00366
Bimetaliczne nanocząstki metali szlachetnych o kontrolowanym składzie i strukturze

Kierownik grantu: dr hab. Paweł Uznański
Grant realizowany od 04.03.2013 do 03.03.2016.

Grant NCN nr umowy: 2012/07/N/ST5/01980
Sfunkcjonalizowane mikrosfery polisiloksanowe jako nośniki katalizatorów

Kierownik grantu: mgr Piotr Pospiech
Grant realizowany od 15.08.2013 do 14.08.2016

Grant NCN, nr umowy: 2012/07/B/ST5/02603
Oligosilseskwioksanowe nano-nośniki leków

Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk
Grant realizowany od 13.06.2013 do 12.06.2016

Grant NCN, nr umowy: 7624/B/H03/2011/40
Synteza i badania strukturalne liposomalnych nanopęcherzyków polimerowych z enkapsulowanymi substancjami czynnymi farmakologicznie

Kierownik grantu: dr Beata Miksa
Grant realizowany do 06.04.2011 do 05.04.2014

Grant NCN, nr umowy: 4077/B/H03/2011/40
Synteza koniugatów trifosforanów nukleozydylowych z dendrymerami polipropylenoiminowymi (PPI) oraz z polimerami polietylenoiminowymi (PEI). Zbadanie ich aktywności przeciwnowotworowej w hodowlach komórkowych

Kierownik grantu: dr Wojciech Dąbkowski
Grant realizowany od 13.04.2011 do 12.04.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/N/ST4/03108
Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach molekularnych wybranych peptydów opioidowych

Kierownik grantu: mgr inż. Tomasz Pawlak
Grant realizowany od 06.12.2011 do 05.12.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/01/B/ST4/02637
Nowe strategie spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach strukturalnych wybranych połączeń bioorganicznych i materiałów funkcjonalnych

Kierownik grantu: prof. dr hab. Marek Potrzebowski
Grant realizowany od 01.12.2011 do 30.11.2014

Grant NCN, nr umowy: 2011/03/N/ST4/01721
Zastosowanie nowoczesnej spektroskopii NMR w badaniach kompleksów supramolekularnych i koordynacyjnych

Kierownik grantu: mgr inż. Piotr Paluch
Grant realizowany od 20.08.2012 do 19.08.2015

Grant NCN, nr umowy: 1311/B/H03/2011/40
Chemoenzymatyczne syntezy oraz badanie aktywności nowych trójzębnych chiralnych katalizatorów heteroorganicznych

Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński
Grant realizowany od 13.04.2011 do 12.04.2014

Grant NCN, nr umowy: 013/09/B/ST5/03616
Supramolekularne struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów oraz ich stereokompleksy poprzez oddziaływania funkcjonalizowanych grup końcowych („lepkich końców”). Synteza i relacje

między strukturą i właściwościami
Kierownik grantu:doc. dr hab. Tadeusz Biela
Grant realizowany od 17.02.2014-16.02.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/09/B/ST5/03612
Transformacja 5′-O-monotiofosforanów nukleozydów do odpowiednich 5′-O-monofosforanów w warunkach komórkowych – możliwa droga metaboliczna tiofosforanowych leków i proleków

Kierownik grantu dr Agnieszka Krakowiak
Grant realizowany od 13.02.2014-12.02.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/09/B/ST5/03619
Gwiaździste polilaktydy – synteza i porównanie właściwości z polimerami liniowymi

Kierownik grantu dr hab. Grzegorz Łapienis
Grant realizowany od 17.02.2014-16.02.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/11/B/ST5/01615
Synteza mikrosfer krzemo-węgliko-tlenkowych (SiCO) z polisiloksanów i ich zastosowania do otrzymywania ceramicznych kompozytów i ceramiczno-polimerowych materiałów hybrydowych

Kierownik grantu prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Grant realizowany 29.08.2014-28.08.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/11/N/ST5/02040
Synteza i badania strukturalne modyfikowanych porfirynoidów supramolekularnych i koordynacyjnych

Kierownik grantu mgr Justyna Śniechowska
Grant realizowany 25.08.2014-24.08.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/11/B/ST5/01610
Tiomodyfikacja nowej reakcji cyklizacji typu Friedela-Craftsa i badanie właściwości optoelektrycznych tiopodstawionych (hetero)acenów

Kierownik grantu prof. dr hab. Piotr Bałczewski
Grant realizowany 22.08.2014-21.08.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/11/B/ST5/01581
P-Stereozdefiniowane tiofosforanowe analogi DNA zawierające w obrębie heterozasad modyfikacje uniemożliwiające oddziaływania Watsona-Cricka – oddziaływania Hoogsteena z matrycami RNA i DNA

Kierownik grantu dr Anna Maciaszek
Grant realizowany 22.08.2014-21.08.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/11/B/ST5/01618
Mikrocząstki stereokompleksów polilaktydu zawierające jony metali i ich wykorzystanie do uwalniania substancji czynnych farmakologicznie

Kierownik grantu dr hab. Melania Bednarek
Grant realizowany 22.08.2014-21.08.2017

Grant NCN, nr umowy: 2013/11/B/ST5/01589
Przegrupowanie w cyklopropylowych fosfonianach a syntezy kwasów cyklopropyloaminofosfonowych

Kierownik grantu prof. dr hab. Wanda Halina Midura
Grant realizowany 26.09.2014-25.09.2017

 

Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Grant NCBiR, umowa nr INNOTECH-K3/IN3/24/227425/NCBR/14
Opracowanie receptur i technologii wytwarzania nowych odmian uniepalnionych poliolefinowych materiałów porowanych, projekt koordynowany przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ‘’Blachownia”

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej Gałęski

Grant NCBiR, umowa nr PBS2/A1/12/2013
Technologia wtwarzanai laktydów z kwasu mlekowego – LACMAN

Projekt koordynowany przez Politechnikę Warszawską
Kierownik Zadania 4: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Pelnomocnik Kierownika: prof. dr hab. Andrzej Duda

 

Projekty realizowane w ramach programów Komisji Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Grant NCBiR, umowa nr POIG.01.01.02-10-025/09
Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych – BIOPOL

Projekt koordynowany przez CBMiM PAN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
Pełnomocnik Kierownika projektu: prof. dr hab. Andrzej Duda

Grant OPI, numer umowy: POIG nr POIG.01.03.02-10-022/11
Ochrona patentowa nowych połączeń chemicznych o działaniu przeciwnowotworowym oraz metod ich syntezy

Kierownik grantu: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski,
Realizatorzy grantu: prof. dr hab. Piotr Bałczewski, prof. dr hab. Barbara Nawrot

Projekt POMOST/2013-8/9 realizowany w ramach programu POMOST-granty powrotowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego.
„Enzyme-promoted synthesis of chiral analogues of 1,3,5-triaza-7-phospha-adamantane (PTA), potential water-soluble phosphine ligands and catalysts.”

Kierownik projektu – dr Małgorzata Kwiatkowska
Termin realizacji projektu: marzec 2014 – luty 2016

Grant NCBiR, umowa nr POIG.01.01.02-10-123/09
Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku-BIOMASA

projekt koordynowany przez Politechnikę Łódzką

 

Inne projekty

”Badania termoczułości warstwy powierzchniowej mikrosfer metodami fluorescencyjnymi” – współpraca w ramach wspólnie realizowanego projektu badawczego, na podstawie porozumienia między PAN i Rumuńską Akademią na lata 2013-1015
Kierownik projektu: dr hab. Teresa Basińska

Grant Europejski I-20130111 EC na pokrycie kosztów badań synchrotronowych, udzielony za pośrednictwem DESY Hamburg.
1.1.-30.6.2014
Kierownik: A. Pawlak

Grant: Europe project Institute Carnot CONductive and EXtrudable polymers for piezoelectric applications (CONEX)
Kierownik: K.Jurczuk, A.Gałęski

Podziel się

Polecane strony