Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

logotypy ue rpo lodzkie

Projekty realizowane w CBMiM PAN:

1. Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie Platformy Innowacyjnych Badań  w ramach CBMiM PAN
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY
I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
nr umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0008/18-00

 

Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ na lata 2014-2020)  opracowany  został  na  podstawie  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego   i   Rady   (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), a także na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. ozasadach prowadzenia  polityki  rozwoju  oraz  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową). Program został przyjęty przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.

RPO WŁ na lata 2014-2020  odpowiada  na  kluczowe wyzwania rozwojowe regionu, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów Umowy Partnerstwa i włączając się w realizację celów Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. RPO WŁ na  lata 2014-2020  kieruje  wsparcie  na  obszary  istotne  dla  rozwoju  województwa,
w szczególności koncentrując środki na dziedzinach, w których region charakteryzuje się największym odchyleniem od celów krajowych strategii Europa 2020, przy uwzględnieniu regionalnego potencjału, a także zapewnia realizację wymaganych przez Komisję Europejską poziomów alokacji na cele tematyczne (ring‐fencing). Interwencja Programu obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa łódzkiego. RPO  WŁ  na  lata  2014-2020  jest  programem  dwufunduszowym  współfinansowanym  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  oraz  Europejskiego  Funduszu  Społecznego. Dwufunduszowość  programu  umożliwia  zaplanowanie  kompleksowej  interwencji  zmierzającej  do osiągnięcia  celów  rozwojowych  województwa,  co  przyczyni  się  do  zwiększenia  komplementarności i efektywności  wsparcia  oraz  ściślejszego  strategicznego  powiązania  ze  sobą  projektów infrastrukturalnych  i  projektów  miękkich.  Takie  podejście  sprzyja  również  silniejszym  powiązaniom i koordynacji działań. RPO WŁ na lata 2014-2020 składa się z dwunastu monofunduszowych osi priorytetowych:

Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój, komercjalizacja wiedzy

Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Oś Priorytetowa III: Transport

Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna

Oś Priorytetowa V: Ochrona środowiska

Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych

Oś Priorytetowa VIII: Zatrudnienie

Oś Priorytetowa XIX: Włączenie społeczne

Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Oś Priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Oś Priorytetowa XII: Pomoc techniczna

Zasady dotyczące poziomu współfinansowania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej Programu środkami pochodzącymi
z EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych, do której to kategorii zalicza się województwo łódzkie, został określony w oparciu o zapisy z art. 120 rozporządzenia ogólnego na poziomie 85%. Przyjęcie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 maksymalnego poziomu dofinansowania na poziomie osi  priorytetowej  nie  oznacza  automatycznie  maksymalnych poziomów  dofinansowania  na  poziomie projektów. Każdorazowo  poziom  dofinansowania  projektu  musi  zostać  ustalony  przy  zastosowaniu  właściwych przepisów  o  projektach  generujących  dochód  (zgodnie  z  art.  61  rozporządzenia  ogólnego  oraz Wytycznych  w  zakresie  zagadnień związanych  z  przygotowaniem  projektów  inwestycyjnych,  w  tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020) lub o pomocy publicznej. IZ RPO WŁ zapewnia, że wszelkie wsparcie publiczne w ramach Programu będzie zgodne z przepisami o pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie, gdy pomoc publiczna jest przyznana.

 

Podziel się

Polecane strony