Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekty realizowane w CBMiM PAN:

1. Supramolecular materials designed for fundamental studies and energy conversion technologies
program TEAM finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Kaszyński

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR),
Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, na realizację Projektu
strona projektu: http://kaszynski-omrg.cbmm.lodz.pl/fnp-team/

2. NMR Crystallography as the state – of – art tool for insight into  structural  properties  of  active  pharmaceutical  ingredients and  their  formulations –Innovative methodology to improve the quality of medical products
program Homing finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: dr Tomasz Pawlak

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR),
Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, na realizację Projektu

 

Opis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 euro.

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w następujące cele tematyczne, określone w rozporządzeniu ogólnym:

  • Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  • Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekty finansowane ze środków celu tematycznego 1 powinny być spójne ze strategią inteligentnej specjalizacji. Strategia inteligentnej specjalizacji jest określana w odrębnych dokumentach na poziomie krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym dokumentem tym jest załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw –Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). W ramach realizacji tej strategii, w POIR będzie również możliwe finansowanie działań o charakterze eksperymentalnym, zgodnych z mechanizmem przedsiębiorczego odkrywania. Na realizację działań o charakterze eksperymentalnym, zapewniających wybór projektów potencjalnie przyczyniających się do wyłonienia i rozwoju nowych inteligentnych specjalizacji (w ramach procesu monitorowania KIS), zostanie przeznaczonych nie więcej niż 2% środków programu przypisanych do celu tematycznego 1. Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

Finansowanie kierowane jest również do firm korzystających z proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, np. takie jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw.
Wybrane instrumenty POIR kierowane są do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. Część środków programu przeznaczona jest na działania związane z podniesieniem pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz lepszym ukierunkowaniem badań na potrzeby gospodarki.

W Programie realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstw

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

V. Pomoc techniczna

Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania POIR

POIR jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP) alokacja środków EFRR na PO IR wynosi 8 613 929 014 euro. Minimalne zaangażowanie środków krajowych –szacowane na podstawie art. 120 Rozporządzenia Ogólnego – wynosi w momencie programowania 1 575 940 689 euro. W realizację POIR zaangażowane są środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia POIR będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.
Na realizację POIR zostało przeznaczonych 6 116 056 353 euro w ramach celu tematycznego 1 (CT1) oraz 2 345 878 402 euro w ramach celu tematycznego3. Program odpowiada za wdrażanie ponad 70% alokacji CT 1, co oznacza, iż na poziomie centralnym realizowana jest znaczna część instrumentów wsparcia B+R+I.

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Polecane strony