Wyróżnienie HR Excellence in Research

Wyróżnienie HR Excellence in Research
nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Poprzez wdrażanie Strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju, kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) i atrakcyjności systemów nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców, jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców/grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiąganiu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji  bądź instytucji, w której prowadzone są badania. Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub prac rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy – OTM-R), polegająca m.in. na: dostarczaniu jasnych i przejrzystych informacji o całym procesie naboru, publikowaniu jasnych i zwięzłych ogłoszeń o pracę wraz z linkami do szczegółowych informacji dotyczących np. wymaganych kompetencji, obowiązków, warunków pracy, uprawnień, możliwości szkoleń, rozwoju kariery, polityki równości płci, a także na zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.

Uzasadnieniem implementacji przez CBMiM PAN postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych są również zapisy Artykułu 32, Recruitment and working conditions for researchers, Umowy Grantowej (Grant Agreement), które zobowiązują beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia starań na rzecz wdrożenia zasad zawartych w Karcie i Kodeksie.

Wdrożenie Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w CBMiM PAN w Łodzi jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych. Prace wdrożeniowe są w toku. Zachęcamy wszystkich pracowników do aktywnego włączenia się w ten proces.

Dokumenty do pobrania:

 1. List intencyjny CBMiM PAN
 2. Internal Gap Analysis/Action Plan – revised version
 3. Internal Gap Analysis/Action Plan – second revision
 4. Ankieta wewnętrzna
 5. Ankieta uzupełniająca
 6.  Action Plan (draft)
 7.  Action Plan (draft) – second revision
 8. OTM-R Checklist 2019
 9. OTM-R policy
 10. Reviewed HR Strategy for 2020-2022
 11. Internal Review 2019
 12. Survey 2019 Ankieta na HRS4R
 13. EC Consensus Report

 

 

Podziel się

Polecane strony