Patenty

UZYSKANE PATENTY

2018

EP 3072511 (European Patent), 20.06.2018
Piotr Bałczewski, Dorota Szczęsna, Barbara Nawrot, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska
The medical use of 3-aryl substituted 1-indanones.

Patent Polski Nr 227606, 11.01.2018
Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Jan Kurjata, Stanisław Słomkowski
Mikrokapsułka materiału przemiany fazowej oraz sposób jej wytwarzania.

Patent Polski Nr 227760, 15.01.2018
Janina Baraniak, Renata Kaczmarek, Dariusz Korczyński, Ewa Radzikowska
Sposób wytwarzania modyfikowanych oligonukleotydów zawierających co najmniej jedno wiązanie fosfodiestrowe, w którym niemostkowy atom tlenu jest zastąpiony atomem siarki.

Patent Polski Nr 227967, 01.12.2017
Włodzimierz Stańczyk, Tomasz Ganicz, Jan Kurjata
Sposób katalitycznej depolimeryzacji silikonów.

Patent Polski Nr 228194, 08.01.2018
Włodziemierz Stańczyk, Jan Kurjata, Krystyna Wijas, Marek Lefik, Marek Wojciechowski, Patrycja Baryła
Sposób wytwarzania alkoksysilanów, mieszanina hydrofobizująco-modyfikująca oraz sposób jej wytwarzania.

Paten Polski Nr 228995, 24.05.2018
Bożena Kuran, Jerzy Kossakowski, Mariola Napiórkowska, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska, Karolina Królewska, Barbara Nawrot
Nowe, podstawione pochodne dikarboksyimidów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz ich zastosowanie.

Patent Polski Nr 229034, 24.05.2018
Jerzy Łuczak, Józef Drabowicz, Marian Mikołajczyk
Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu 2-merkaptoetanosulfonowego.

Patent Polski Nr 229277, 20.06.2018
Piotr Bałczewski, Joanna Skalik, Barbara Nawrot, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska
Zastosowanie medyczne soli trifenylofosfoniowych.

Patent Polski Nr 230304, 25.10.2018
Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Stanisław Słomkowski, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Jan Kurjata
Sposób wytwarzania usieciowanych mikrosfer polisiloksanowych.

2017

EP 2639233 (European Patent), 08.12.2016
Józef Drabowicz, Dorota Krasowska
Fosfinotlenek, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie.

EP 2886539 (European Patent), 05.01.2017
Piotr Bałczewski, Emilia Kowalska, Joanna Skalik
10-Tiopodstawione pochodne pentahydroksyantracenu o zastosowaniu w organicznej optoelektronice, nowy sposób wytwarzania oraz związki pośrednie.

Patent Polski Nr 224474, 20.01.2017
Anna Kowalewska, Maria Nowacka,
Sposób wytwarzania liniowych silseskwioksanów o regularnej strukturze.

Patent Polski Nr 225702, 17.05.2017
Zenon Polus, Mariusz Gadzinowski, Bogna Goetzendorf-Grabowska, Stanisław Słomkowski, Bogumił Gajdzicki, Agnieszka Karaszewska, Iwona Mączka
Sposób produkcji włókienniczego materiału filtracyjnego o właściwościach antybakteryjnych, szczególnie włókniny filtracyjnej.

Patent Polski Nr 226234, 20.07.2017
Arkadiusz Chworoś, Remigiusz Żurawiński, Beata Łukasik, Róża Pawłowska, Justyna Milczarek
Pochodne distyrylonaftalenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie.

2015

EP 2631232 (European Patent), 16.09.2015
M. M. Krawiecka, Bożena Kuran, J. Kossakowski, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska, Karolina Królewska, Barbara Nawrot
Halogen derivatives of benzo[b]furans, possibly in the form of pharmaceutically acceptable salts, and use of halogen derivatives of benzo[b]furans.

217979 (Patent Polski), 27.01.2015
Józef Drabowicz, Dorota Krasowska
Fosfinotlenek, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie.

217738  (Patent Polski), 10.02.2015
Ewa Piórkowska-Gałęska, Andrzej Gałęski, Zbigniew Kuliński
Sposób modyfikacji właściwości polilaktydu lub kompozycji zawierającej polilaktyd.

218907 (Patent Polski), 22.06.2015
Remigiusz Żurawiński, Marian Mikołajczyk, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska, Karolina Królewska
Pochodne alkilowe 7-hydroksy-15-deoksy-13,14-dihydro-19,20-dinor-18-(4-metylofenylo)-ent PGA1, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie.

218608 (Patent Polski), 29.09.2015
Wojciech J. Stec, Olga Michalak, Barbara Nawrot
Nowy polimer deoksyrybonukleotydowy o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych oraz monomery wyjściowe tego polimeru.

220620 (Patent Polski), 14.12.2015
Jerzy Łuczak, Tomasz Cierpiał, Piotr Kiełbasiński
Pochodne sulforafanu, i ich prekursory oraz sposób ich wytwarzania.

219655 (Patent Polski), 17.11.2015
Witold Fortuniak, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Teresa Basińska, Stanisław Słomkowski, Agnieszka Konopacka, Katarzyna Turecka, Władysław Werel
Elastomer silikonowy do ochrony przed patogennymi mikroustrojami oraz przemieszka tego elastomeru.

219355 (Patent Polski), 23.12.2015
Barbara Nawrot, Elżbieta Sochacka, Kinga Majchrzak, Wojciech J. Stec, Damian Smuga, Beata Kocoń-Rębowska
Modyfikowany deoksyrybozym 10-23 o ustabilizowanej odporności na hydrolizę oraz podwyższonej aktywności katalitycznej i sposób jego wytwarzania.

2014

US Pat 8,829,257 (USA),  09.09.2014.
R.W. Cruse, V. Khare, J. Kowalski, W. Stanczyk
„Trivinylcyclohexane stereoisomeric compositions and methods for preparing same”

EP 13150611.5-1452 (European Patent), 12.11.2014
M. Krawiecka, B. Kuran, J. Kossakowski, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska, B. Nawrot
„Halogen derivatives of benzo[b]furans useful as anti-neoplastic or anti-proliferative drug”

EP 1899417 (European Patent)
E. Piorkowska-Galeska, A.Galeski, Z.Kulinski
„Method of modification of properties of polylactide or compositions containing polylactide”

EP 2428597 (European Patent)
K. Jurczuk, A.Galeski, E.Piorkowska-Galeska
„All-polymer fibrillar nanocomposites and method for manufacture thereof”

216737 (Patent Polski), 09.06.2014
St. Penczek, T. Biela
„Stereokompleksy gwiaździstych i/ lub silnie rozgałęzionych poli(R)-laktydów i poli (S)-laktydów oraz sposób ich wytwarzania”

216525 (Patent Polski), 08.05.2014
W. J. Stec, J. Baraniak, R. Kaczmarek, E. Wasilewska, K. Pięta, D. Korczyński
” 5’-O-[N-acylo)amido-fosforano]- i 5’-O- [N-acylo] amidoseleno-fosforano]-nukleozydy oraz sposób ich wytwarzania”

P 385794 (Patent Polski), 25.08.2014
P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski
„Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania oraz związki pośrednie”

P 389778 (Patent Polski),  24.07.2014
P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski, J. Skalik
„Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania, związki pośrednie”

215650 (Patent Polski),  29.01.2014
P. Uznański
„Otrzymywanie nanocząsteczek metali z karboksylowych prekursorów organometalicznych”

215638 (Patent Polski)
K. Wijas, W. Fortuniak, A. Kowalewska, J. Chojnowski
„Sposób wytwarzania klatkowych oligo 3-chloropropylolosilseskwoksanów oraz sposób wytwarzania związków pośrednich 3-chloropropylosilano-polioli”

P 390847 (Patent Polski), 14.08.2014
B. Nawrot, E. Sochacka, K. Majchrzak, D. Smuga, W. J. Stec, B. Kocoń-Rębowska
„Modyfikowany deoksyrybozym 10-23 o ustabilizowanej odporności na hydrolizę oraz podwyższonej aktywności katalitycznej i sposób jego wytwarzania”

217301 (Patent Polski), 04.08.2014
St. Penczek, A. Kowalski, T. Biela, P. Kubisa, A. Duda
„Sposób polimeryzacji cyklicznych estrów, nowy katalizator i inicjator polimeryzacji i kopolimeryzacji cyklicznych estrów oraz zastosowanie związków jako jednoczesnych inicjatorów i katalizatorów polimeryzacji”

P 393897 (Patent Polski), 02.09.2014
W. Fortuniak, U. Mizerska, J. Chojnowski, T. Basińska, St. Słomkowski, A. Konopacka, K. Turecka, W. Werel
„Elastomery silikonowe z wbudowanymi chemicznie lub fizycznie biobójczymi polisiloksanami celem ochrony przed patogennymi ustrojami”

P 398421 (Patent Polski), 11.02.2014
J. Drabowicz, D. Krasowska
„Fosfinotlenek sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie”

P 398422 (Patent Polski),  11.02.2014
J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Łopusiński
„Sposób wytwarzania optycznie czynnego fosfinamidu”

— (Patent Polski), decyzja 02.09.2014
M. Kowalczyk, E. Piórkowska-Gałęska, A. Gałęski, A. Pawlak, M. Pluta, S. Dutkiewicz, T. Fiszer,
Z. Młodzikowski, K. Grzebieniak
„Modyfikowana kompozycja zawierająca polimerlaktydy oraz sposób jej wytwarzania”

216353 (Patent Polski), 02.04.2014
St. Penczek, P. Kubisa, T. Biedroń
„Sposób wytwarzania polimerów cyklicznych estrów, eterów i acetali metodą polimeryzacji kationowej w masie”

215997 (Patent Polski),  25.02.2014
M. Mikołajczyk, M. Mikina
„Sposób wytwarzania 3-podstawionych cykloalk-2-enonów”

P 401115 (Patent Polski), 10.06.2014
R. Żurawiński, M. Mikołajczyk, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska
„Pochodne alkilowe 7-hydroksy-15-deoksy-13,14-dihydro-19, 20-dinor-18-(4-metylofenylo)-ent-PGA1, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie”

P 395749 (Patent Polski), 17.12.2014
P.Bałczewski, B.Nawrot, M.Cieślak, J. Kaźmierczak – Barańska
„Zastosowanie soli fosfoniowych przeciw komórkom nowotworowym raka szyjki macicy HeLa lub komórkom nowotworowym przewlekłej białaczki szpikowej”

P 360421 (Patent Polski), 24.02.2014
B. Nawrot. W. J. Stec, O. Michalak
„Nowy polimer deoksyrybonukleotydowy o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych oraz monomery wyjściowe tego polimeru”

P 395669 (Patent Polski),  21.01.2013
R.W. Cruse, V. Khare, J. Kowalski, W. Stanczyk
„Compositions of stereoisomeric trivinylcyclohexane and methods of their preparation”

2013

EP 2428597 (European Patent)
„All-polymer fibrillar nanocomposites and method for manufacture thereof”
Twórcy: Kinga Jurczuk, Andrzej Gałęski, Ewa Gałęska-Piórkowska

US 2013/0018212 A1
(USA); WO 2013/012678 A1 (World Intellectual Property Organization)
„Method of modification of properties of polylactide or compositions containing polylactide”
Twórcy: E. Piórkowska-Gałęska, A. Gałęski, Z. Kuliński

EP 1899417  (European Patent)
„Trivinylcyclohexane stereoisomeric compositions and methods for preparing same”
Twórcy: R.W. Cruse, V. Khare, J. Kowalski, W. Stanczyk

PL 214040  (09.07.2013)
„Sposób wytwarzania.nanokompozytów polimerowych”
Twórcy: J Morawiec, A. Gałęski, J. Gołębiewski , J. Dzwonkowski

PL 213124  (17.01.2013)
„Nowe imidazoliowe ciecze jonowe zawierające w położeniu 2-grupę hydroksymetalową i sposób ich wytwarzania”
Twórcy: P. Kubisa, T. Biedroń

PL 213843  (13.05.2013)
„Sposób otrzymywania włóknistego węglanu wapnia”
Twórcy: S. Penczek, K. Kałużyński, J. Pretula, B. Wiśniewski

PL 214481  (30.08.2013)
„Sulfotlenek i sposób jego otrzymywania”
Twórcy: J. Drabowicz, D. Krasowska, E. Doruchowska, J. Ulański

2012

PL 212358 (22.12.2012)
„Liniowe oligomery, polimery i kopolimery siloksanowe zawierające czwartorzędowe grupy
hydroksyalkiloamoniowe oraz sposób ich wytwarzania”
Twórcy: J Chojnowski, W.Fortuniak, G.Sauvet

PL 211806 (05.07.2012)
„Sposób wytwarzania siloksanów o regularnej strukturze”
Twórcy: A. Kowalewska J. Chojnowski, M. Handke, K. Wijas

PL 211703  (13.07.2012)
„Tiohypofosforanowe i ditiohypofosforanowe analogi 5”-O-hypofosforanów nukleozydów i ich estry alkilowe oraz sposób ich wytwarzania”
Twórcy: W.J. Stec, D. Błaziak

2011

PL 210079    (08.12.2011 r.)
„Materiałowy sposób recyklingu wyrobów z włókien z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej”
– wspólny z ITB „MORATEX”
Twórcy: Grażyna Redlich, Krystyna Fortuniak, Andrzej Moraczewski, Andrzej Gałęski, Artur Różański

PL 209925    (05.12.2011 r.)
„Sposób modyfikacji tworzyw termoplastycznych lub kompozycji zawierających tworzywa termoplastyczne”
Twórcy: Robert Masirek, Ewa Piórkowska-Gałęska, Andrzej Gałęski

2010

PL 206152    (20.09.2010 r.; ze zgłoszenia nr P-361149 z dnia 8.07.2003 r.)
„Sposób wytwarzania modyfikowanych nukleotydów”)
Twórcy:    L. Woźniak, W.J. Stec, M. Bukowiecka-Matusiak, T. Kębłowska.

PL 203695    (27.01.2010 r.; ze zgłoszenia P-368847 z dnia 30.06.2004 r.)
„Alkiloimidazolowe ciecze jonowe oraz sposób ich wytwarzania”
Twórcy:    P. Kubisa, T. Biedroń

PL 204957     (10.05.2010 r.; ze zgłoszenia nr P-375334 z dnia 24.05.2005 r.)
„Środki krzemoorganiczne hamujące rozwój szczepów bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów
oraz sposób ich wytwarzania”
Twórcy:  J. Chojnowski, R. Hałasa, W. Fortuniak, P. Rościszewski, W. Werel. W. Kamysz, J. Łukasiak

PL 202753      (04.11.2009 r.; ze zgłoszenia nr P-366531 z dnia 23.03.2004 r.)
„Sposób wytwarzania enancjomerów Neplanocyny A”
Twórcy:    M. Mikołajczyk, M. Mikina, A. Jankowiak

2009

PL 202608    (11.10.2009 r.;  ze zgłoszenia nr P-342130 z dn. 23.08.2000 r.)
„5′-O-(amidotiofosforano)nukleozydy oraz sposób wytwarzania 5′-O-(amidofosforano)- i 5”-O-(amidoditiofosforano)nuklozydów”
Twórcy:    W. J. Stec, J. Baraniak, R. Kaczmarek, D. Korczyński.
2008

PL 199481     (04.12.2008 r.; ze zgłoszenia P-370998 z dn. 03.11.2004 r.)
„Sposób wytwarzania triofosforanów i difosforanów alkoholi oraz ich analogi”
Twórcy:    W. J. Stec,  K. Misiura.

PL 198437     (08.09.2008 r.;  ze zgłoszenia  P-353730 z dn. 07.05.2002 r.)
„Sposób modyfikacji polietylenu lub polipropylenu”
Twórcy:    I. Legocka, Z. Bartczak, A. Gałęski, E. Tulińska-Łukaszewska,  E. Bujnowska
(wspólnie z  Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie – po 50 %)

PL 198175     (06.08.2008 r.; ze zgłoszenia P-350956 z dn. 29.11.2001 r.)
„Polimer deoksyrybonukleidowy oraz monomer wyjściowy tego polimeru o strukturze kwasu     bis-(hydroksymetylo)fosfinowego”.
Twórcy:    B. Nawrot, W. J. Stec, O. Michalak.

PL 196844     (15.02.2008 r.; ze zgłoszenia P-351799 z dn. 22.01.2002 r.)
„Sposób oznaczania antygenów lub przeciwciał, zwłaszcza albuminy, fibrynogenu i ludzkich immunoglobin”
Twórcy:    T. Basińska, S. Słomkowski

2007

PL 195134     (26.09.2007 r.; ze zgłoszenia P-333295 z dn. 21.05.1999 r.)
„Nowe rozgałęzione polietery oraz sposób ich wytwarzania”.
Twórcy:    St. Penczek P. Kubisa M. Bednarek, J. Heliński, K. Kałużyński, T. Biedroń.

PL 194620     (07.09.2007 r.; ze zgłoszenia P-338433 z dn. 15.02.2000 r.)
„Nowy fosforylowany kopolimer blokowy, sposób jego wytwarzania i jego zastosowanie”
Twórcy:    K. Kałużyński, G. Łapienis, St. Penczek, J. Pretula, Felek Jachimowicz,  Byong-Wa Chun.

PL 193592     (04.04.2007 r.; ze zgłoszenia nr P-333995 z dn. 25.06.1999 r.)
„Analogi dinukleozydopolifosforanów modyfikowane w łańcuchu polifosforanowym i sposób ich wytwarzania”
Twórcy:    W.J. Stec, J. Baraniak, E. Wasilewska, D. Korczyński.

PL 192852     (11.01.2007 r.; ze zgłoszenia P-320600 z dn. 17.06.1997 r.)
„Nowy związek 2-etylo-3-metylotiometylofuran oraz sposób jego wytwarzania”
Twórcy:    P. Bałczewski, M. Mikołajczyk

2006

PL 192172     (19.09.2006 r.; ze zgłoszenia  P-333294 z dn. 21.05.1999)
„Mikrosfery polimerowe o hydrofilowej powierzchni i sposób ich wytwarzania”
Twórcy:     S.Słomkowski, T. Babińska, A.Dworak, W.Wałach, B.Trzebicka, I.Tzvetanov.
(wspólnie z Zakładem Karbochemii w Gliwicach (udział 50%)).

2005

PL 189450    (08.08.2005)
„Antysensowne koniugaty oligonukleotydowe podwyższające poziom t-PA w komórkach śródbłonka ludzkiego”

PL 188542    (21.04.2005)
„Nowe hydrofilowe polimery gwiaździste i sposób wytwarzania nowych hydrofilowych polimerów gwiaździstych”

PL 188735    (17.05.2005)
„Sposób wytwarzania nowych N,N’-bis(fosforylo)sulfonamidów”

2003

PL 184339     (04.04.2003 r.;  ze zgłoszenia P-315866 z dn. 29.08.1996)
„Chlorowodorek -(N-imidazolopropylo) alkilodichlorosilanu, sposób jego wytwarzania oraz sposób wytwarzania liniowych i cyklicznych polisiloksanów zawierających boczne grupy -N-imidazolopropylowe”

PL 184377     (21.05.2003 r.;   ze zgłoszenia P-312934 z dn. 26.02.1996)
„Nowe pochodne fosforoorganiczne i sposób ich wytwarzania”

PL 184612     (05.06.2003 r.; ze zgłoszenia P-319677 z dn. 25.04.1997)
„Sposób wytwarzania modyfikowanych P-chiralnych analogów nukleotydów”

2002

PL 184612    (8.05.2002)
„Sposób wytwarzania modyfikowanych P-chiralnychanalogów nukleotydów”

PL 184339    (1.03.2002)
„Chlorowodorek -(N-imidazolopropylo)alkilo-dichlorosilanu, sposób jego wytwarzania oraz sposób wytwarzania liniowych i cyklicznych polisiloksanów zawierających boczne grupy -N- imidazolopropylowe”

PL 184377    (1.03.2002)
„Nowe pochodne fosforoorganiczne i sposób ich wytwarzania”

USPat 6,407,223    (18.06.2002 r.;   ze zgłoszenia P-319677 z dn.25.04.1997)
”A process for the synthesis of modified P-chiral nucleotide analogues”

2001

PL 178713
    (10.07.2001 r.; ze zgłoszenia P-307948 z dnia 31.03.1995)
„Środek farmaceutyczny o działaniu przeciwnowotworowym”
(wspólnie z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu)

PL 181682     (5.12.2001;  ze zgłoszenia P-308803 z dnia 26.05.1995)
„Sposób wytwarzania modyfikowanych P-chiralnych analogów nukleotydów”

181427     (Urząd Pat. Japonii, 14.06.2001 r.; ze zgłoszenia w UP RP nr P-289316 i P-289317 z dnia 6.03.1991).
„Method and compounds for solid phase synthesis of oligonucleotides and oligonucleotide analogs”
(wspólnie z  ABI – USA)

2000

PL 178037     (18.02.2000 r.;  ze zgłoszenia P-302894 z dn. 6.04.1994)
„Sposób otrzymywania czystych monoeterów poli/glikolu etylenowego”

PL 177513     (20.03.2000 r.;  ze zgłoszenia P-305325 z dn 6.10.1994)
„Sposób wytwarzania liniowego polioksydodekametyloheksasilanu”

PL 178058     (7.04.2000 r. – ze zgłoszenia P-308613 z dnia 16.05.1995
„Sposób i urządzenie do wytwarzania wysokoorientowanych wyrobów z tworzyw wielkocząsteczkowych”

PL 178668     (28.06.2000 r.;  ze zgłoszenia P-308686 z dnia 19.05.1995)
„Sposób wytwarzania recemicznych i chiralnych pochodnych 2-tio-1,3,2-oksazafosforinanu”

1999

PL 177268     (5.11.1999 r.;  ze zgłoszenia P-305041 z dnia 14.09.1994)
„Tiofosforanowe antysensowe analogi oligonukleotydów, sposób ich wytwarzania oraz sposób podwyższania zawartości t-Pa w komórkach śródbłonka ludzkiego” – wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi
Twórcy:      Cz.Cierniewski, A.Babińska, M.Świątkowska, M.Wilczyńska, W.Stec, A.Okruszek.

PL 175950
    (19.04.1999 r.;  ze zgłoszenia P-302262 z dn. 17.02.1994).
„Sposób wytwarzania 2,3-dipodstawionych cykloalk-2-enonów”
Twórcy:     M. Mikołajczyk, M. Mikina.

USPat 5,856,465     (5.01.1999)
„Compositions and methods for the synthesis of chirally pure organophosphorus nucleoside derivatives”
Twórcy:     W. J.Stec, L. Woźniak.

USPat 5,936,080     (5.01.1999)
„Compositions and methods for the synthesis of organophosphorus derivatives”
Twórcy:    W.J.Stec, L.Woźniak
(wspólnie z GENTA Inc., USA)

Patent Australii nr 707093  (14.10.1999)
„Compositions and methods for the synthesis of organophosphorus derivatives”
Twórcy:     W.J.Stec, L.Woźniak.

Patent Australii nr 707369  (21.10.1999)
„Compositions and methods for the synthesis of organophosphorus derivatives”
Twórcy:     W.J.Stec,  L.Woźniak.
(wspólnie z GENTA Inc.)

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

2018

P. 424599, 14.02.2018
Marta Dudek, Maciej Kostrzewa, Marek Potrzebowski
Sposób tworzenia kokryształów apremilastu z podstawionymi związkami aromatycznymi.

P.426853, 03.09.2018
Konrad Olejnik, Tomasz Ganicz, Krystyna Rózga-Wijas, Jan Kurjata
Kompozycja do hydrofobizacji włóknistych materiałów celulozowych, sposób jej wytwarzania, hydrofobowy włóknisty wyrób celulozowy oraz sposób wytwarzania hydrofobowych włóknistych wyrobów celulozowych.

P.426639, 10.08.2018
Tomasz Makowski, Maria Svyntkivska, Ewa Piórkowska-Gałęska
Modyfikowana biodegradowalna włóknina z polilaktydu przewodząca prąd elektryczny oraz sposób jej wytwarzania.

P 425811, 04.06.2018
Józef Drabowicz, Aleksandra Jasiak, Grażyna Mielniczak, Marek Koprowski, Krzysztof Owsianik, Ewa Krawczyk-Sójka, Dorota Krasowska
Sposób wytwarzania pięciowiązalnych, czterokoordynacyjnych związków fosforoorganicznych [P(V)].

P 424896, 15.03.2018
Dorota Kręgiel, Anna Rygała, Maria Nowacka, Anna Kowalewska
Zastosowanie polimerowych pochodnych N-acetylocysteiny.

2015

European patent application, EP.15460043, 13.08.2015
Piotr Bałczewski, Barbara Nawrot, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska, Joanna Skalik
Medical use of triphenylphosphonium salts.

P.413297, 28.07.2015
Piotr Bałczewski, Barbara Nawrot, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska, Joanna Skalik
Zastosowanie medyczne soli trifenylofosfoniowych.

P.414576, 27.10.2015
Tomasz Cierpiał, Piotr Kiełbasiński, Jerzy Łuczak, K. Wiktorska, L. Śliwka, Z. Chilmończyk, M. Milczarek, K. Karwowska
Nowe analogi sulforafanu, ich prekursory, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie oraz postać farmaceutyczna.

2014

European patent application EPO, Appl. No 14460003.8 (06.02.2014)
P. Bałczewski, E. Kowalska, J. Skalik
“10-Thiosubstituted pentahydroxyanthracene derivatives, a method of their preparation and intermediate compounds”

European patent application, Sub.No 2519664, Appl. No EP-14150857.2 (12.01.2014)
P. Bałczewski, D. Szczęsna, B. Nawrot, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska
“(E)-3-Aryl-3-oxoprop-1-enyl-2-phosphonate acid and its derivatives, methods for their preparation and their use”

European patent application, Sub. No 2519665,Appl. No EP-14150858 (12.01.2014)
P. Bałczewski, D. Szczęsna
“3-Aryl-2-phosphoryl substituted 1-indanones and the method for their preparation”

European patent application Appl. No. EP14167142.0 (06-05-2014)
P. Bałczewski, D. Szczęsna, B. Nawrot, M. Cieślak, J. Kazmierczak-Barańska
“The medical use of 3-aryl substituted 1-indanones”
European patent application Appl. No.  EP12194212.2 (ze zgłoszenia w UP RP Nr P-398421)
J. Drabowicz, D. Krasowska
„Phosphine oxide, a process of the manufacture thereof and application thereof”

P-410123 (12.11.2014)
A. Chworoś, R. Żurawiński, B. Łukasik
„Pochodne distylonaftalenu”

wniosek zgłoszony do KP Lex-Pat (25.11.2014)
A. Kowalewska M. Nowacka T. Makowski
„Nowy sposób chemicznej modyfikacji powierzchni miki”

wniosek zgłoszony do KP Lex-Pat (17.12.2014)
J. Łuczak, J. Drabowicz, M. Mikołajczyk
„Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu 2-merkaptoetanosulfonowego (Mesny)”

wniosek zgłoszony do KP Lex-Pat (17.12.2014)
J. Drabowicz, M. Kłos, J. Chrzanowski
„Sposób rozdzielania racemicznych 1-( 2 lub 3)-pirydyloetyloamin na enancjomery”

2013

EP13150611.5 (ze zgłoszenia w UP RP Nr P-398193 z 21.02.2012)
„Halogen derivatives of benzo[b]furans, possibly in the form of pharmaceutically acceptable salts, and use of halogen derivatives of benzo[b]furans ”
B. Kuran; M Krawiecka; J. Kossakowski; M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska, B. Nawrot.

EP13176421.9 (ze zgłoszenia w UP RP Nr 400000 z 16.07.2012)
„New, substituted derivatives of dicarboxyimides, optionally in the form of pharmaceutically approved salts, and their use”
B. Kuran; M Krawiecka; J. Kossakowski; M. CIeślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska, B. Nawrot.

EP12194212.2 (ze zgłoszenia w UP RP Nr P-398421 z 12.03.2012)
„Phosphine oxide, a process of the manufacture thereof and application thereof”
J. Drabowicz, D. Krasowska

EP12194214.8 (ze zgłoszenia w UP RP Nr P-398422 z 12.03.2012)
„A process for the manufacture of optically active phosphinamide”
J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Łopusiński

P-403432 (04.04.2013)
„Kwas E-3-arylo-3-oksoprop-1-enylo-2-fosfonowy i jego pochodne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie”
P. Bałczewski, D. Szczęsna, B. Nawrot, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska

P-404112 (28.05.2013)
„3-Arylo-2-fosforylo podstawione 1-indanony i sposób ich wytwarzania”
P. Bałczewski, D. Szczęsna

P-404127 (29.05.2013)
„Sposób wytwarzania poliestrów i kopoliestrów metodą przyspieszonej polikondensacji”
A. Gałęski, E. Piórkowska-Gałęska, M. Wojtczak, S. Dutkiewicz, Z. Młodzikowski, J.Wesołowski

P-404485 (27.06.2013)
„Zastosowanie medyczne 3-arylo podstawionych 1-indanów”
P. Bałczewski, D. Szczęsna, B. Nawrot, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska.

P-405141 (27.08.2013)
„Sposób wytwarzania optycznie czynnego kwasu t-butylofenylotiofosfonowego”
J. Drabowicz, P. Pokora-Sobczak, D. Krasowska, A. Zając, P. Wach-Panfiłow.

P-404781 (19.07.2013)
„Przewodzący jonowo elektrolit oraz zastosowanie imidazoliowych cieczy jonowych”
E. Zygadło-Monikowska, Z. Florjańczyk, P. Kubisa, T. Biedroń, W. Sadurski, P. Gosiewska, A. Puczyłowska, N. Langwald.

P-406600 (19.12.2013)
„10-Tiopodstawione pochodne pentahydroksyantracenu o zastosowaniu w organicznej optoelektronice, nowy sposób wytwarzania oraz związki pośrednie”
P. Bałczewski, E. Kowalska, J. Skalik

P-406548 (16.12.2013)
„Biodegradowalna kompozycja kopoliestrowa i sposób wytwarzania biodegradowalnej kompozycji kopoliestrowej”
K. Grzebieniak, S. Dutkiewicz, M. Szkopiecka, J. Wesołowski, A. Gałęski. A. Pawlak. M. Wojtczak

2012

EP12187708.8,   zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (08.10.2012), na podstawie zgłoszenia P-396700 (19.10.2011)
P. Bałczewski, A. Bodzioch, J. Skalik, M. Koprowski
„A method of preparation of polycyclic, fused aromatic and heteroaromatic hydrocarbons and intermediates”

P.398193 (21.02.2012)
B. Krawiecka, B. Kuran, J. Kossakowski, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska, B. Nawrot
Cytotoksyczność związków z grupy benzo[b]furanów, zwłaszcza halogenopochodnych, ewentualnie w
postaci soli wobec komórek nowotworowych i prawidłowych.
P.400000 (23.10.2012)
B.Kuran, M. Krawiecka, J. Kossakowski, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska, B. Nawrot
Nowe, podstawione pochodne dikarboksyimidów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczonej soli oraz ich zastosowanie

P.399630 (22.06.2012)
J. Baraniak, E. Radzikowska, R. Kaczmarek, D. Korczyński
Sposób wytwarzania modyfikowanych oligonukleotydów zawierających co najmniej jedno wiązanie
fosfodiestrowe, w którym niemostkowy atom tlenu jest zastąpiony atomem siarki

P.398421
(15.03.2012)
J. Drabowicz, D. Krasowska
Fosfinotlenek, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie

P.398422 (15.03.2012)
J. Drabowicz, A. Łopusiński, D. Krasowska
Sposób wytwarzania optycznie czynnego fosfinamidu

P.401114 (09.10.2012)
J. Łuczak, T. Cierpiał, P. Kiełbasiński
Pochodne sulforafanu, ich prekursory oraz sposób ich wytwarzania

P.401115
(09.10.2012)
R. Żurawiński, M. Mikołajczyk, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska
Pochodne alkilowe 7-hydroksy-15-deoksy-13,14-dihydro-19,20-dinor-18-(4-metylofenylo)-ent-PGA1, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

P.399217 (17.05.2012)
G. Łapienis, M. Marzantowicz
Polimery o strukturze gwiaździstej zawierające na końcach ramion grupy funkcyjne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

P.398488
E. Piórkowska-Gałęska, A. Żubrowska, A. Kowalewska
Modyfikowana kompozycja zawierająca polimer laktydu oraz sposób jej wytwarzania

P 399575 (19.06.2012)
A. Kowalewska, M. Nowacka
Sposób wytwarzania liniowych silseskwioksanów o regularnej strukturze

P.401246
J. Kurjata, K. Wijas, W. Stańczyk-CBMM
M. Lefik, M. Wojciechowski, O. Baryła- PŁ
Sposób wytwarzania alkoksysilanów, mieszanina hydrofobizująco-modyfikująca oraz jej sposób wytwarzania

P.400178 (30.07.2012)
W. Fortuniak, J. Chojnowski, S. Słomkowski, J. Kurjata
Sposób wytwarzania usieciowanych mikrosfer polisiloksanowych

P.398869
M. Pluta, E. Piórkowska, J. Morawiec
Modyfikowana kompozycja polimeru laktydu zawierająca biodegradowalne kopolimery blokowe oraz sposób jej wytwarzania

2011

EP 11460010, zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym z dnia 06.03.2011 r.
”All-polymer fibrillar nanocomposites and metod for manufacture thereof” – (ze zgłoszenia w UP RP P-390607 z dnia 04.03.2010)
Autorzy:    Kinga Jurczuk, Andrzej Gałęski, Ewa Piórkowska-Gałęska

P-393897, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 09.02.2011 r.
„Elastomer silikonowy do ochrony przed patogennymi mikroustrojami, oraz przedmieszka tego elastomeru”
Autorzy:    Witold Fortuniak, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Teresa Basińska, Stanisław Słomkowski, Agnieszka Konopacka, Katarzyna Turecka, Władysław Weler

P-394356, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 28.03.2011 r.
„Termoodporne stereokompleksy poli(laktydu oraz sposób ich wytwarzania”
Autorzy:    Tadeusz Biela, Marek Brzeziński, Marzena Bogusławska, Andrzej Duda

P-394897, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 17.05.2011 r.
„Zastosowanie medyczne mikrosfer z polilaktydu”
Autorzy:    Piotr Waciński, Stanisław Słomkowski, Mariusz Gadzinowski

P-395622, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 11.07.2011 r.
5. „Sposób depolimeryzacji odpadowych polimerów siloksanowych”
Autorzy:    Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Jan Kurjata, Stanisław Słomkowski

P-394646, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 21.04.2011 r.
„Mikrokapsuła materiałów przemiany fazowej oraz sposób jej wytwarzania”
Autorzy:    Włodzimierz Stańczyk, Tadeusz Ganicz, Jan Kurjata, Anna Szeląg

P-394438, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 04.04.2011 r. (zgłoszony przez Instutut Włókiennictwa; udział CBMiM 50%)
„Sposób produkcji włókienniczego materiału filtracyjnego o właściwościach antybakteryjnych, szczególnie włókniny filtracyjnej”
Autorzy:    Zenon Polus, Mariusz Gadzinowski, Bogna Goetzendorf-Grabowska, Stanisław Słomkowski, Bogumił Gajdziński, Agnieszka Karaszewska, Iwona Mączka

P-395565, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 07.07.2011 r.
„(-)-(R) Fosfonoemeriamina i sposób jej otrzymywania”
Autorzy:    Marian Mikołajczyk, Piotr Łyżwa

P-395623, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 11.07.2011 r.
„Sposób wytwarzania 3-podstawionych cykloalk-2-enonów”
Autorzy:    Marian Mikołajczyk, Maciej Mikina

P-395749, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 25.07.2011 r.
„Zastosowanie soli fosfoniowych”
Autorzy:    Piotr Bałczewski, Barbara Nawrot, Marcin Cieślak, Julia Kaźmierczak-Barańska

P-396073, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 24.08.2011 r.
„Sposób wytwarzania polimerów cyklicznych estrów, eterów i acetali metodą polimeryzacji kationowej
w masie”
Autorzy:    Stanisław Penczek, Przemysław Kubisa, Tadeusz Biedroń

P-396074, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 24.08.2011 r.
„Zastosowanie warstw parylenu w analizie”
Autorzy:    Marek Potrzebowski, Anna Sroka-Bartnicka, Beata Miksa, Marek Sochacki, Andrzej Nosal

P-396700, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 19.10.2011 r.
„Sposób wytwarzania policyklicznych, skondensowanych węglowodorów aromatycznych
i heteroaromatycznych”
Autorzy:   Piotr Bałczewski, Agnieszka Bodzioch, Joanna Skalik

P-396772, zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 25.10.2011 r. (zgłoszenie wspólne z Instytutem Biopolimerów i Włokien Chemicznych w Łodzi; udział CBMiM 30%)
„Modyfikowana kompozycja zawierająca polimery laktydy oraz sposób jej wytwarzania”
Autorzy:    Marcin Kowalczyk, Ewa Piórkowska-Gałęska, Andrzej Gałęski, Andrzej Pawlak, Mirosław Pluta, Sławomir Dutkiewicz, Tadeusz Fiszer, Zdzisław Młodzikowski, Karolina Grzebieniak

2010

P-390328,  zgłoszenie patentowe w UP RPz dnia 01.02.2010 r.
„Sulfotlenek oraz sposób jego otrzymywania”- zgłoszony przez Politechnikę Łódzką – wspólny z CBMiM
Autorzy:     Józef Drabowicz, Dorota Krasowska, Ewa Dobruchowska, Jacek Ulański

P-390607,   zgłoszenie patentowe w UP RP  z dnia 04.03.2010 r.
„Polimerowe nanokompozyty włókniste i sposób ich otrzymywania”
Autorzy:     K. Jurczuk, A. Gałęski, E. Piórkowska-Gałęska.

P-390847
,   zgłoszenie patentowe w UP RP  z dnia 26.03.2010 r
„Modyfikowany deoksyrybozym 10-23 o ustabilizowanej odporności na hydrolizę oraz
podwyższonej aktywności katalitycznej i sposób jego wytwarzania”.
Autorzy:     B. Nawrot, E. Sochacka, K. Majchrzak, D. Smuga, W. J. Stec, B. Kocoń-Rębowska

P-391482,   zgłoszenie patentowe w UP RP  z dnia 11.06.2010 r.
„Sposób otrzymywania produktu inżynierii tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej,
produkt inżynierii tkankowej oraz jego zastosowanie”
zgłoszenie wspólne: Warszawski Uniwersytet Medyczny – 60 %, Politechnika Warszawska – 20 %, CBMiM PAN w Łodzi –20 %
Autorzy:     M. Lewandowska-Szumieł, J. Wójtowicz, T. Ciach, S. Słomkowski, S. Sosnowski

P-391993,   zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 29.07.2010 r.
„Sposób polimeryzacji cyklicznych estrów , nowy katalizator i inicjator ich polimeryzacji, oraz
zastosowanie”
Autorzy:     S. Penczek, A. Kowalski, T. Biela, P. Kubisa, A. Duda.

10460026.7,  Zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym z dnia 21.06.2010 r. (ze zgłoszenia w UP RP Nr 388335 z dnia 20.06.2009 r.)
„Method for recycling products containing polyethylene fibres with an ultra-high molecular weight”
– zgłoszony przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” – 50%; CBMiM PAN – 50%
Autorzy:     A. Gałęski, A. Różański, G. Redlich, K. Fortuniak, A. Moraczewski.

2009

P-388335,        zgłoszenie patentowe w UP RP, 20.06.2009
„Materiałowy sposób recyklingu wyrobów z włókien z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej”
Twórcy:    G. Redlich,  K. Fortuniak, A. Moraczewski, A.j Gałęski, A.Różański.
Zgłoszenie wspólne z Instytutem Technologii i Bezpieczeństwa MORATEX

P-388092,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 21.05.2009
„Sposób wytwarzania nanocząsteczek metali z karboksylowych prekursorów organometalicznych lu ich kompleksów”.
Twórcy:    P. Uznański
.
P-388561,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 17.07.2009.
„Sposób wytwarzania klatkowych  oligo 3-chloropropylosilseskwoksanów oraz sposób wytwarzania związków pośrednich 3-chloropropylosilano-polioli”.
Twórcy:    K. Wijas, W. Fortuniak, A. Kowalewska, J. Chojnowski.

P-389778,     zgłoszenie patentowe w UP RP, 05.12.2009
„Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania  oraz związki pośrednie”
Twórcy:    P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski, J.Skalik

2008:

P-3885794,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 31.07.2008 r.
„Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania oraz związki pośrednie”

Twórcy:    P. Bałczewski, A. Bodzioch, M. Koprowski

P- 386959,     zgłoszenie patentowe w UP RP, 30.12.2008
”Sposób wytwarzania włóknistego węglanu wapnia”.
Twórcy:    S. Penczek, K. Kałużyński, J. Pretula, B. Wiśniewski.

PCT/PL2007/000049,  zgłoszenie patentowe w EPO, 01.07.2008
“Derivatives of Nucleoside-5′-O-Hypophosphates and their Mono-and Dithiohypophosphate Analogues and the Process for the Manufacture thereof”
Twórcy:    W. J. Stec, D. W. Błaziak

2007

P-382824,     zgłoszenie patentowe w UP RP, 03.07.2007
„Pochodne nukleozydo-5′-O-hypofosforanów i ich mono- i ditiohypofosforanowych analogów oraz sposób ich wytwarzania”
Twórcy:    W.J. Stec, D. Błaziak.

P-383599,     zgłoszenie patentowe w UP RP,  26.11.2007 r.
„Sposób modyfikacji właściwości tworzyw termoplastycznych lub kompozycji zawierających tworzywa termoplastyczne”
Twórcy:    R. Masirek, E. Piórkowska-Gałęska, A. Gałęski.

P-383323,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 11.09.2007 r.
„Nowe imidazoliowe ciecze jonowe i sposób ich wytwarzania”
Twórcy:    P. Kubisa, T. Biedroń

P-383205,     zgłoszenie patentowe w UP RP, 28.09.2007 r.
„Sposób wytwarzania siloksanów o regularnej strukturze”
Twórcy:    J. Chojnowski, M. Handke, A. Kowalewska, K. Wijas.

EP 06769509.8 (PCT/PL2006/000045)     zgłoszenie patentowe w EPO, 05.07.2006 r.
„Method of modification of properties of polylactide or compositions containing polylactide”
Twórcy:    E. Piórkowska-Gałęska, A. Gałęski, Zb. Kuliński

PCT/PL2007/000069     zgłoszenie patentowe w EPO, 16.10.2007 r.
”5′-O-[(N-acyl)amidoselenophosphate]-derivatives of nucleosides and processes for the manufacture thereof”
Twórcy:    W.J. Stec, J.Baraniak,   E. Wasilewska, D. Korczyński.

PCT/PL2007/000079         zgłoszenie patentowe w EPO, 26.11.2007 r.
„The Manner of Making Polymer Nanocomposities”
Twórcy:    J. Morawiec, A. Gałęski, J. Gołębiewski, J. Dzwonkowski.

2006

P-381173,    zgłoszenie patentowe w UP RP,  28.11.2006 r.
„Sposób wytwarzania nanokompozytów polimerowych”
Twórcy:     J. Morawiec, A. Gałęski, J. Gołębiewski, J. Dzwonkowski.
(wspólnie z IPTS „Metalchem” w Toruniu (udział 50%)).

P-380578,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 17.10.2006 r.
„5’-O-[(N-acylo)amidofosforano]- i 5’-O-[(N-acylo)amidotiofosforano]- i 5’-O-[(N-acylo) amidoditiofosforano i 5’-O-[(N-acylo)amidoselenofosforano]-nukleozydy oraz sposób ich wytwarzania”
Twórcy:     W.J. Stec, J. Baraniak, R. Karczmarek, E. Wasilewska, D. Korczyński, K. Pięta.

2005

P-378190,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 30.11.2005
„Stereokompleksy gwiaździstych i/lub silnie rozgałęzionych poli(R)-laktydów) i poli(S)-laktydów) oraz sposób ich wytwarzania”

P-376747,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 24.08.2005
„Nowe kopolimery organiczno-nieorganiczne oraz sposób ich wytwarzania”

P-376080,     zgłoszenie patentowe w UP RP, 06.07.2005
„Sposób modyfikacji właściwości polilaktydu lub kompozycji zawierającej polilaktyd”

P-375334,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 24.05.2005
„Środki krzemoorganiczne hamujące rozwój szczepów bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów”

P-372819,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 15.02.2005
„Sposób zmniejszania ilości wolnego kwasu rybonukleinowego (RNA) w żywych komórkach”

2004

P-366531,    zgłoszenie patentowe w UP RP,  23.03.2004
„Sposób wytwarzania obu enancjomerów Neplanocyny A” –
Twórcy:      M. Mikina, M. Mikołajczyk, A. Jankowiak.

P-368847
,    zgłoszenie patentowe w UP RP, 30.06.2004
„Sposób wytwarzania nowej alkiloimidazoliowej chiralnejcieczy jonowej” –
Twórcy:    P. Kubisa, T. Biedroń.

P-369861, zgłoszenie patentowe w UP RP, 2.09.2004
„Nowe poliestry organiczo-nieorganiczne i sposób ich wytwarzania”
Twórcy:    S. Penczek, K. Kałużyński, J. Pretula.

P-370008,     zgłoszenie patentowe w UP RP, 3.11.2004
„Sposób wytwarzania trifosforanów i difosforanów alkoholi oraz ich analogów”
Twórcy:    W.J. Stec, K. Misiura.

2003

P-361149,    zgłoszenie patentowe w UP RP,  8.07.2003
„Sposób wytwarzania modyfikowanych nukleotydów””

P-360421,    zgłoszenie patentowe w UP RP,  30.05.2003
„Nowy polimer deoksyrybonukleotydowy o własnościach przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych oraz monomery wyjściowe tego polimeru”

1999

PCT/PL98/00014      zgłoszenie patentowe w EPO i USA
„Sposób wytwarzania modyfikowanych P-chiralnych analogów nukleotydów”
Twórcy:     W. J.Stec, L. Woźniak, A. Chworoś, J. Pyzowski

Podziel się

Polecane strony