Deklaracja dostępności strony www.cbmm.lodz.pl

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.cbmm.lodz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cbmm.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.05.24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.05.25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z uwzględnieniem poniższego:

Elementy i treści z utrudnionym dostępem:

  • Nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 2020 r. są dostępne. Nie ma prawnego obowiązku dostosowywania/stałego publikowania tych dokumentów. Jeżeli jednak potrzebny jest dostęp do nich, należy skontaktować się i wskazać dokładnie, które z nich  powinny być nadal publikowane i jak powinny one zostać dostosować;
  • Niektóre elementy graficzne nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami, co może powodować utrudnienia dla osób korzystających z czytnika ekranu. Istnieje możliwość skontaktowania się pisząc na adres e-mailowy lub telefonując bezpośrednio na podany poniżej numer albo na numer ogólny. Dane teleadresowe są podane w zakładce „Kontakt”;
  • W części multimediów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na stronie będą posiadały takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. ustawa wyłącza ten obowiązek, ale napisy te będą dodawane w miarę możliwości.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Beata Kurzyk, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 6803 302. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane personalne osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę/podstronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Do kompleksu 6 budynków CBMiM PAN prowadzi wejście główne (dla gości) od ul. Sienkiewicza (budynek Portierni – parterowy, przejściowy). Obok ww. budynku znajduje się również brama wjazdowa, zamykana szlabanem sterowanym elektronicznie lub z Portierni (goście mogą wjeżdżać i parkować pojazdy na terenie CBMiM PAN, po odnotowaniu tego faktu przez Portiernię oraz pobraniu elektronicznej karty dostępu dla gości). Dalszych instrukcji/pomocy udziela każdorazowo Portier.

Przy wejściach do budynków A, B i C znajdują się czytniki kart elektronicznych – dostęp poprzez przyłożenie karty (bez konieczności stosowania kodu). Dodatkowo, w budynku B (mieszczącym Sekretariat) znajduje się również domofon.

We wszystkich budynkach dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarzy mogą prowadzić schody, które można pokonać z przy wsparciu innych osób i/lub przy pomocy specjalnego urządzenia – schodołazu. W budynkach nie ma wind osobowych, za wyjątkiem budynku Biblioteki. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku D – wejście przez drzwi po prawej stronie.

Przed budynkami nie są wyznaczane osobne miejsca parkingowe – istnieje możliwość parkowania w dowolnym miejscu (za wyjątkiem zaznaczonych „kopert”), pod warunkiem nieblokowania przejazdu/dojazdu innym użytkownikom.

Do wszystkich budynków/pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W budynkach brak jest pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, za wyjątkiem oznaczeń ewakuacyjnych (sygnalizacja dźwiękowa, świetlna i fluorescencyjna).

Po poinformowaniu Sekretariatu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) osobiście. Usługa jest dostępna w godzinach pracy CBMiM PAN (wymagane wcześniejsze powiadomienie o takiej potrzebie ze względów organizacyjnych) i jest bezpłatna dla osób niedosłyszących/głuchych.

Wszystkie informacje publikowane w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i w związku z tym nie umieszczane ponownie na ww. stronie internetowej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Podziel się

Polecane strony