PLAN DZIAŁAŃ

obejmujący środki bezpieczeństwa i kontroli podczas przywracania pełnego funkcjonowania jednostki w celu zapobiegania zagrożeniu rozprzestrzenienia koronowirusa SARS-CoV-2 w CBMiM PAN. 

Rodzaje środków koniecznych do zastosowania w związku z celem niniejszego Planu Działań można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy), a jeśli nie jest to całkowicie możliwe – minimalizujące zagrożenia i/lub separujące zagrożenia od pracowników. Do podjęcia/stosowania się do całości nw. działań oraz środków bezpieczeństwa/kontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy, doktoranci, stażyści i osoby przebywające na terenie Centrum oraz osoby wprost wskazane jako odpowiedzialne.

Pierwsza grupa działań obejmuje:

 • Na teren Centrum może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać na terenie Instytutu pracownicy oraz inne osoby, którzy są chore zakaźnie, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 • System pracy zdalnej zostaje podtrzymany zgodnie z wytycznymi Dyrektora CBMiM PAN z dnia 20.05.2020 r. Praca zdalna, zmianowa i rotacyjna jest wprowadzana za zgodą kierowników komórek organizacyjnych i po akceptacji Koordynatorów Działów Naukowych, którzy przekazują harmonogram pracy zdalnej do Działu Kadr i do wiadomości Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych (praca zdalna wymaga wniosku pracownika i uzyskania powyższych zgód/akceptacji);
 • Rekomenduje się najbardziej narażonym pracownikom, aby pracowali zdalnie (osoby starsze, powyżej 65 roku życia i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży). Powyższa rekomendacja nie obejmuje kierownictwa Centrum oraz Koordynatorów Działów;
 • Rekomenduje się organizowanie posiedzeń Rady Naukowej, seminariów w Działach Naukowych, oraz innych czynności kolegialnych w formie wideokonferencji (zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19);
 • Nadzór nad pracownikami i innymi osobami na terenie Centrum (np. monitoring i egzekwowanie przestrzegania procedur oraz zarządzeń kierownictwa Instytutu, weryfikacja wykonywania harmonogramów pracy zdalnej, etc.) następuje poprzez Koordynatorów Działów lub ich zastępców. Wyznaczenie zastępcy jest obligatoryjne, jeśli Koordynator znajduje się we wskazanej grupie ryzyka.

Druga grupa działań obejmuje:

 • Przestrzeganie wszystkich obowiązujących, ogólnokrajowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy i zasad bezpieczeństwa epidemicznego, wydanych dotąd przez władze państwowe oraz służby sanitarne, które każda osoba obecna na terenie CBMiM PAN zobowiązana jest stosować odpowiednio;
 • Wszystkie osoby obecne na terenie Centrum od dnia 18 maja 2020 r. zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących (znowelizowanych) zaleceń epidemicznych, stosowania maseczek/przyłbic, dezynfekowania rąk i odkażania sprzętu służbowego (np. komputery, urządzenia laboratoryjne, blaty stołów laboratoryjnych itp. – gdy zachodzi taka konieczność) oraz zachowywania dystansu społecznego 2 m – odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;
 • Pracownicy zobowiązani są niezwłocznie przekazywać informację pracodawcy/bezpośredniemu przełożonemu o ewentualnym kontakcie z osobami zarażonymi/podejrzewanymi o zakażenie i o przebywaniu w miejscach o szczególnym narażeniu (np. podczas urlopu wypoczynkowego);
 • W Centrum dokonano weryfikacji oceny ryzyka zawodowego przy udziale przedstawicieli pracowników – odpowiedzialne Stanowisko ds. BHP;
 • Podczas prowadzenia szkolenia wstępnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego należy ostrzegać pracowników przed zagrożeniami epidemicznymi i wskazywać na konieczność stosowania się do odnośnych przepisów oraz zarządzeń – odpowiedzialne Stanowisko ds. BHP i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;
 • Należy stosować środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. ścianki pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy innymi przegrodami, wydzielenie niezbędnych miejsc taśmą ostrzegawczą itp.). Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić minimalny odstęp między pracownikami i stosować maski/przyłbice – odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum, we współdziałaniu z Działem Zaopatrzenia i Działem Technicznym;
 • Podczas przebywania na terenie Centrum musi być zapewniona odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby, a w pomieszczeniach zamkniętych i przy kontakcie z gościem, osoby powinny zachowywać odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos;
 • Osoby przebywające na terenie Centrum powinny myć dokładnie ręce wodą z mydłem i dezynfekować je lub rękawiczki, w sytuacji kontaktu z powierzchniami ogólnodostępnymi. Preparaty do dezynfekcji w poszczególnych pomieszczeniach oraz toaletach i/lub rękawiczki oraz maski/przyłbice ochronne będzie zapewniać Centrum – odpowiedzialny Dział Zaopatrzenia, Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Magazyn;
 • Miejsca pracy, w tym laboratoryjnej, należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku, a jeśli jest to niemożliwe, należy zmniejszyć liczebność osób w danym pomieszczeniu lub, jeśli to możliwe, oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami np. z pleksi – w tym celu należy składać standardowe wnioski zamówieniowe;
 • Pomieszczenia pracy powinny być regularnie wietrzone przez użytkowników, w szczególności po przeprowadzeniu dezynfekcji oraz jeśli użytkowane są przez więcej niż 1 osobę, a także jeżeli korzysta się w nich z urządzeń klimatyzujących;
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się korzystanie z instrukcji prawidłowego mycia rąk, a w przypadku dozowników z płynem odkażającym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk;
 • Rekomenduje się indywidualną dbałość i monitoring codziennego stanu porządku, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszy komputerowych, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich;
 • Należy redukować, na ile to możliwe, kontakt bezpośredni między pracownikami (np. podczas spotkań służbowych lub przerw w pracy, przy pobieraniu materiałów/przekazywaniu próbek do pomiarów, etc.) i umożliwić pracownikom, do których ma to zastosowanie, aby mogli bezpiecznie wykonywać swoje zadania samodzielnie, bez obecności innych osób – odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;
 • Sprawy, które wymagają osobistego kontaktu w Administracji Centrum należy załatwiać z zachowaniem szczególnej ostrożności (w danym pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba/interesant, oprócz pracowników);
 • Jeśli to możliwe, należy świadczyć zlecenia zewnętrzne w formie zdalnej (poprzez środki komunikacji tradycyjnej/elektronicznej, np. organizując wideokonferencje, powstrzymując się od wizyt/delegacji itp.), nie zaś osobiście. W miarę możliwości należy minimalizować kontakt z osobami postronnymi na terenie Centrum – odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;
 • Należy ograniczyć do minimum czas przebywania na terenie Centrum osób niezatrudnionych w Instytucie oraz egzekwować od nich stosowanie zasad niniejszego Planu – odpowiedzialna jest pracownik/osoba opiekująca się ww. osobami;
 • Zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń sanitarnych oraz instruowanie i przypominanie o zasadach higieny – odpowiedzialna jest Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Stanowisko ds. BHP;
 • Pracownicy i osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązanie są pozostawić miejsca swojej bytności w czystości i w miarę możliwości ograniczać kontakt z powierzchniami dotykowymi ogólnodostępnymi i/lub je dezynfekować. Indywidualne kosze na śmieci powinny być wykładane workami foliowymi, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością;
 • Pracownicy Centrum obowiązani są organizować przerwy na posiłki w taki sposób, aby ograniczyć czas i liczbę osób przebywających w tym samym momencie w pomieszczeniach socjalnych;
 • Bufet Centrum będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie – jedynie w trybie wydawania gotowych produktów na wynos, bez konsumpcji na miejscu. Działalność Bufetu zostanie wznowiona (z możliwością jego ponownego zamknięcia bez wcześniejszego uprzedzenia), po wdrożeniu wymaganych środków bezpieczeństwa, w tym organizacji miejsca wydawania produktów w sposób uniemożliwiający gromadzenie się osób oraz podział obsługi klientów (osobno płatność i wydawanie);
 • Osoby przebywające na terenie Centrum muszą zapoznawać się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Materiały te są dostępne do pobrania ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/;
 • W budynku A (przedsionek pokoju profesorskiego – wejście od dziedzińca) będzie znajdowała się wyznaczona, przygotowana przestrzeń (wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można będzie odizolować daną osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Osoba taka będzie mogła, przy zachowaniu stosownych procedur, zaczekać tam do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub transportu medycznego do oddziału zakaźnego szpitala.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej na terenie Centrum:

 1. Jeżeli dana osoba przejawia objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy/zajęć, odizolować w przygotowanym do tego pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy PRM osoba taka powinna udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem obejmuje następujące elementy:

1) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinno się przychodzić do pracy/na teren Centrum. Powinno się pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 112 albo 999 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem;

2) konieczne jest stałe indywidualne śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz informacji Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa;

3) w przypadku wystąpienia u danej osoby podczas pracy objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;

4) obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, etc.);

5) należy ściśle stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;

6) należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tych częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu procedur epidemiologicznych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W razie wątpliwości odnośnie stosowania poszczególnych dyspozycji niniejszego Planu Działań, należy kontaktować się z ze Stanowiskiem ds. BHP – dane kontaktowe na stronie internetowej CBMiM PAN oraz w Sekretariacie Ogólnym.

 

DYREKTOR

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Autor: Beata Kurzyk
Opublikowano: 02.06.2020
Podziel się

Polecane strony