29 czerwca 2020 roku odbyło się 140 posiedzenie Rady Naukowej Centrum on-line

Po raz pierwszy w historii Centrum 140-te posiedzenie Rady Naukowej CBMiM odbyło się w trybie zdalnym. Członkowie Rady kontaktowali się ze sobą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: programu do wideokonferencji i programu do głosowania.

Posiedzenie poprowadził jak zwykle przewodniczący Rady prof. Henryk Kozłowski. Przed ekranami swoich komputerów zasiadło 33 członków Rady i 3-ech zaproszonych gości.

Na wstępie przewodniczący przywitał wszystkich zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad 140 posiedzenia Rady.

Dyrektor prof. M. Potrzebowski poinformował zebranych o setnej rocznicy urodzin prof. Jana Michalskiego, która przypadała 07.06.2020. Jubileusz ten został uhonorowany przez Centrum wydaniem specjalnego Biuletynu oraz zamieszczeniem w prasie lokalnej artykułów poświęconych wspomnieniom o prof. Janie Michalskim.

W tym trudnym okresie pandemii kadra naukowa i administracyjna Instytutu była zaangażowana w pracę nad dwoma dużymi projektami infrastrukturalnymi.  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, w którym CBMiM PAN jest dysponentem kwoty 10 mln. zł, wszedł w ostatnią fazę związaną z przygotowaniem przetargów na aparaturę naukową. Drugi projekt, który ma być finansowany w ramach Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej został przygotowany przez konsorcjum POL-OPENSCREEN. W projekcie tym uczestniczą cztery Instytuty, dwa poznańskie (IChB PAN, IGCz PAN) i dwa łódzkie (CBMiM PAN, IBM PAN). Zakończono ewaluacje grudniowych konkursów NCN, w wyniku których Centrum uzyskało finansowanych dwóch projektów badawczych: SONATA i OPUS.

Więcej

Autor: Barbara Jeżyńska
Opublikowano: 15.07.2020
Podziel się

Polecane strony