Opublikowano: 16.02.2021, 11:24

Twoja emerytura – Pracownicze Plany Kapitałowe w CBMiM PAN w Łodzi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi wprowadzi na przełomie marca i kwietnia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli nową formę oszczędzania na przyszłą emeryturę. Warto wiedzieć, na czym polega to rozwiązanie, a zwłaszcza warto znać skutki dokonywanych  tym zakresie wyborów. Poniżej zestaw podstawowych informacji, który powinien być przydatny w podejmowaniu racjonalnych decyzji, co do gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach PPK.

♦ PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania na emeryturę.
♦ Do programu automatycznie włączani są pracownicy w wieku 18-55 lat. Osoby starsze – do 70 r.ż. – będą zapisywane wyłącznie na swój wniosek.

Pracownik
wpłata podstawowa 2% wynagrodzenia brutto (nie mniej niż 0,5% w przypadku osiągania 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) + wpłata dodatkowa do 2,0%
Pracodawca
wpłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia brutto + wpłata dodatkowa do 2,5%
Państwo (z Funduszu Pracy)
250 zł – jednorazowa wpłata powitalna (po trzech miesiącach uczestnictwa i dokonywania wpłat) + 240 zł dopłata roczna (z uregulowanymi zastrzeżeniami)

Pracownik i Pracodawca przekazują do PPK tzw. wpłaty podstawowe. Mogą też zadeklarować przekazywanie dobrowolnych wpłat dodatkowych. Ich wysokość naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

PPK z perspektywy Pracownika

Prywatność
Środki zgromadzone w PPK będą stanowiły Twoją prywatną własność.
Dobrowolność
W każdym momencie będziesz mógł zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do programu.
Ulga podatkowa
Wypłaty spełniające warunki określone w ustawie PPK będą zwolnione z 19% podatku od dochodów kapitałowych.
Dostępność środków
Możliwość wypłaty części środków w razie choroby, lub wypłaty 100% środków przy zakupie mieszkania czy domu.
Zabezpieczenie bliskich
Środki zgromadzone  w PPK są dziedziczone. Oszczędzający będzie mógł wskazać osoby uprawnione do odebrania środków po jego śmierci.

Zwrot środków przed ukończeniem 60. roku życia

PPK zostały utworzone z myślą o oszczędzaniu aż do emerytury. Masz jednak dostęp do środków zgromadzonych w PPK w każdej chwili.
Możesz wycofać wszystkie środki. W tym celu musisz złożyć wniosek o zwrot środków. Będą one pochodziły z odkupienia jednostek uczestnictwa i zostaną pomniejszone o:

  • wartość jednostek uczestnictwa nabytych za dopłaty ze strony Państwa,
  • 30% wartości jednostek uczestnictwa nabytych przez wpłaty finansowane przez Pracodawcę (zostaną one zapisane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS), oraz,
  • podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych z odkupienia jednostek uczestnictwa.

Nawet, gdy zdecydujesz się na zwrot środków, możesz później kontynuować oszczędzanie w PPK. Twój rachunek w PPK nadal będzie prowadzony i będą na niego wpływały kolejne wpłaty dokonywane przez Twojego Pracodawcę.

Środki z PPK będziesz mógł również wypłacić przed ukończeniem 60 r.ż. w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

  • poważna choroba uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu,
  • na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na budowę/przebudowę/zakup domu lub zakup mieszkania – do 100% środków z obowiązkiem  zwrotu – z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać przez okres do 15 lat (dotyczy osób przed 45. rokiem życia).

Po ukończeniu 60. roku życia masz kilka możliwości:

– dalej odkładać środki w PPK,
– wypłacić całość zgromadzonych środków w dowolnej liczbie rat lub jednorazowo
Nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem, że wypłata zostanie dokonana na następujących zasadach:
– 25% zgromadzonych środków – jednorazowo,
– 75% zgromadzonych środków – w co najmniej 120 ratach (min. 10 lat). Jeżeli zdecydujesz się na wypłatę środków w mniej niż w 120 ratach, będziesz musiał zapłacić podatek od dochodów kapitałowych.

Środki wpłacane do PPK są inwestowane w fundusz inwestycyjny, tzw. fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez AXA TFI, utworzony specjalnie na potrzeby PPK.

Linki z opisem

Instytucją finansową zarządzającą i prowadzącą PPK w CBMiM PAN w Łodzi jest AXA TFI, wyłoniona przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.
Od 15.10.2020 r. AXA TFI jest częścią UNIQA, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej. AXA TFI deklaruje wsparcie dla pracowników, którzy przystąpili do PPK, w tym stały dostęp do ich wyników inwestycji 24/7 (inne na str. 16), dodatkowe korzyści dla pracowników, w tym zniżki na zakup ubezpieczeń AXA, czy Program rabatowy AXA Benefit (inne na str. 19).
Oferta AXA TFI S.A. z 25 listopada 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych

Regulamin promocji dla Uczestników PPK/AXA zawiera m.in. zasady promocji, rodzaje zniżek przyznawanych do Umów ubezpieczenia mieszkaniowego, turystycznego, czy cashback przyznawany do Umów ubezpieczenia komunikacyjnego.
Regulamin promocji dla Uczestników PPK

Poradnik oszczędzającego w PPK jest bardzo szczegółowym informatorem. W swojej treści odnosi się do takich kwestii jak: wysokość wpłat, inwestowanie środków gromadzonych na rachunku PPK, dysponowanie oszczędnościami przed i po osiągnięciu wieku emerytalnego, podział oszczędności w przypadku rozwodu, dziedziczenie oszczędności  i innych.
Poradnik oszczędzającego w PPK

Wzory deklaracji oraz informacja PPK – do wypełnienia przez pracownika

Obowiązki informacyjne Pracodawcy wobec Pracownika – PPK

– deklaracja składana jest do Podmiotu Zatrudniającego przez osobę zatrudnioną, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, a która wnioskuje o zawarcie umowy o prowadzenie PPK w jej imieniu i na jej rzecz
– deklaracja składana jest do Podmiotu Zatrudniającego przez Uczestnika PPK, w formie pisemnej; w tym przypadku wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono deklarację
Deklaracja dokonywania wpłat do PPK

– deklaracja w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik PPK złożył deklarację. Złożenie nowej deklaracji równoznaczne jest ze zmianą poprzednio złożonej.
Deklaracja dotycząca wpłaty dodatkowej do PPK

– deklaracja może być złożona przez Uczestnika PPK do Podmiotu Zatrudniającego w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez Podmiot Zatrudniający deklarację. Podmiot Zatrudniający nie uwzględnia deklaracji w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie Uczestnika PPK osiągane w tym Podmiocie Zatrudniającym przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotnościminimalnego wynagrodzenia.
Deklaracja zmiany wysokości wpłaty podstawowej do PPK

– deklaracja dla osób w przedziale 18-55 lat, które z racji wieku będą/są uczestnikami PPK (dokonywanie wpłat), bez obowiązku złożenia wcześniejszej deklaracji o chęci przystąpienia do PPK.
– deklaracja dla osób w przedziale 56-70 lat, które wcześniej złożyły deklarację o chęci przystąpienia do PPK (dokonywania wpłat), a później zdecydowały się na rezygnację.
Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Autor: Beata Kurzyk
Opublikowano: 16.02.2021
Aktualizacja: 03.03.2021
Podziel się

Polecane strony