INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA W CBMIM PAN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA W CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Centrum Badań Molekularnych
  i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 112.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e mail: .
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy.
 6. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
 7. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.
Podziel się

Polecane strony