Opublikowano: 05.06.2024, 12:00
Data ważności: 05/07/2024 00:00:00

Konkurs na dwa stanowiska ASYSTENTA w Dziale Chemii Organicznej

DYREKTOR CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN W ŁODZI OGŁASZA KONKURS NA DWA  STANOWISKA ASYSTENTA W DZIALE CHEMII ORGANICZNEJ.

Stanowisko obejmujące prace z zakresu rozwoju metod syntezy związków organicznych i heteroorganicznych, badania ich właściwości materiałowych i eko(fito)toksykologicznych.

1. Badania naukowe i inne prace, w których będzie uczestniczył kandydat:

 • Synteza związków organicznych i heteroorganicznycgh (stanowisko 1 i 2);
 • Badanie właściwości otrzymanych związków pod kątem zastosowania jako wysoko wydajnych emiterów światła (stanowisko 1);
 • Badania eko(fito)toksyczności związków mało- i wielkocząsteczkowych (stanowisko 2);
 • Badanie właściwości fotofizycznych i termicznych otrzymanych związków (spektroskopia UV, fluorymetria, DSC,TGA), (stanowisko 1);
 • Rozdział surowych mieszanin reakcyjnych metodami fizykochemicznymi, w tym za pomocą technik chromatograficznych, (stanowisko 1 i 2);
 • Określanie struktury produktów metodami spektroskopowymi (NMR, MS, HRMS, UV, IR), (stanowisko 1 i 2);
 • Przygotowywanie projektów grantów, publikacji, tekstów monografii i patentów w języku polskim i angielskim, (stanowisko 1 i 2).

2. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra nauk chemicznych;
 • Udokumentowane doświadczenie, w zakresie syntezy organicznej;
 • Udział w realizacji projektów badawczych dobrze widziany;
 • Znajomość technik badawczych wymienionych w punkcie 1. połączona z umiejętnością interpretacji wyników;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie pisania publikacji naukowych oraz udokumentowana prezentacja wyników na konferencjach naukowych;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne przygotowanie publikacji naukowych;
 • Pożądana znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

3. Wymagane dokumenty:

 • Podanie;
 • Życiorys naukowy;
 • Spis publikacji i prezentacji konferencyjnych;
 • Odpisy uzyskanych dyplomów;
 • Dwie opinie przygotowane przez samodzielnych pracowników naukowych.

4. Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów konkursowych w formie pdf-ów należy przesyłać na adres e-mail: z kopią do z dopiskiem „Konkurs na asystenta-DCHO”  do 05.07.2024 r.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19.07.2024

6. W trakcie postępowania konkursowego kandydaci mogą być poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną oraz zaprezentowanie swoich dotychczasowych wyników w formie seminarium w CBMiM PAN.

7. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na czas nieokreślony lub w ramach kontraktu terminowego.

8. CBMiM PAN nie zapewnia mieszkania.

9. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Naukowy CBMiM PAN, tel. (42) 6803232, e-mail: oraz koordynator Działu Chemii Organicznej, prof. Piotr Bałczewski, tel. (42) 6803213, e-mail:

 

słowa kluczowe: synteza, separacja, eko(fito)toksyczność, techniki pomiarowe, właściwości fotofizyczne.

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„ Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   przez   Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w  celu  przeprowadzenia  niniejszego  procesu  rekrutacyjnego.”

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Autor: Aleksandra Szczepańczyk
Opublikowano: 05.06.2024
Podziel się

Polecane strony