Opublikowano: 15.04.2024, 12:33
Data ważności: 28/06/2024 00:00:00

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA – STYPENDYSTY w Projekcie NCN OPUS 25

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w Projekcie NCN OPUS 25 (nr 2023/49/B/ST11/01582) : „Nanostruktura obszarów nieuporządkowanych a właściwości barierowe polimerów częściowo krystalicznych”

Kierownik projektu: dr hab. Artur Różański, prof. CBMiM PAN

Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA (2 stanowiska)

Opis zadań:

1. Wytwarzanie materiałów polimerowych o zadanej mikrostrukturze;
2. Analiza otrzymanych materiałów polimerowych, ich struktury i właściwości za pomocą różnych technik badawczych (DMTA, DSC, TGA, SEM, EDS, WAXS, SAXS, FTIR, badania mechaniczne i barierowe);
3. Poszukiwanie korelacji pomiędzy strukturą a właściwościami badanych materiałów;
4. Udziału w krajowych/międzynarodowych konferencjach naukowych;
5. Udział w pisaniu oraz redagowaniu artykułów naukowych.

Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku fizyka, chemia lub kierunku pokrewnym w ciągu ostatnich 5 lat;
2. Zdolność do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Łodzi;
3. Przygotowanie w zakresie fizykochemii polimerów będzie dodatkowym atutem;
4. Znajomość technik analitycznych DSC, SEM, WAXS, SAXS;
5. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych, kreatywność.

Warunki zatrudnienia:

  • Miejsce realizacji projektu: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych,
    Polska Akademia Nauk, Dział Nanomateriałów Polimerowych
    Typ konkursu: OPUS 25 ST11
    Kierownik projektu: dr hab. Artur Różański, prof. CBMiM PAN
  • Termin składania ofert: 28 czerwca 2024 (23:59)
    Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 lipca 2024

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi oraz uwzględnieniem chęci przystąpienia
do projektu wraz z odniesieniem do stawianych wymagań.
2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań
naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą
jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział
w projektach badawczych.
3. Kopia dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.
4. Przynajmniej 1 list rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio
współpracującego z kandydatem.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres , do wiadomości
; załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Artur Różański, prof. CBMiM PAN tel. (42) 6803 228, e-mail:

Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz.833).

 

Klauzula informacyjna: Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Autor: Aleksandra Szczepańczyk
Opublikowano: 15.04.2024
Podziel się

Polecane strony