Opublikowano: 28.06.2019, 13:05
Data ważności: 20/09/2019 23:59:59

Konkurs na DOKTORANTA – STYPENDYSTĘ w Projekcie NCN SONATA BIS 8

Konkurs na DOKTORANTA – STYPENDYSTĘ w Projekcie NCN SONATA BIS 8
(UMO-2018/30/E/ST8/00364) – “Zrozumienie roli fazy amorficznej w wybranych właściwościach polimerów krystalizujących”

Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA (2 stanowiska)

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku fizyka, chemia lub kierunku pokrewnym w ciągu ostatnich 5 lat;
 2. Zdolność do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Łodzi;
 3. Przygotowanie w zakresie fizykochemii polimerów będzie dodatkowym atutem;
 4. Znajomość technik analitycznych DMTA, DSC, SEM, WAXS, SAXS;
 5. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych, kreatywność;

 

Opis zadań:

– Fizyczna i chemiczna modyfikacja polimerów;

– Analiza otrzymanych materiałów polimerowych, ich struktury i właściwości za pomocą różnych technik badawczych (DMTA, DSC, TGA, SEM, EDS, WAXS, SAXS, FTIR, badania mechaniczne i reologiczne)

– Poszukiwanie korelacji pomiędzy właściwościami a strukturą badanych układów.

– Udziału w krajowych/międzynarodowych konferencjach naukowych.

– Udział w pisaniu oraz redagowaniu artykułów naukowych.

Typ konkursu: SONATA BIS 8 – ST8
Termin składania ofert: 20 września 2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 września 2019
Data rozpoczęcia stypendium: 1 października 2019

Warunki zatrudnienia:

– Stypendium NCN: 3500 zł/miesiąc przez 36 miesięcy

– Miejsce realizacji projektu: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, Dział Polimerów

– Kierownik projektu: dr Artur Różański

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi oraz uwzględnieniem chęci przystąpienia
  do projektu wraz z odniesieniem do stawianych wymagań.
 2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
  w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział
  w projektach badawczych.
 3. Kopia dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Przynajmniej 1 list rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio współpracującego z kandydatem.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres bjezyn@cbmm.lodz.pl, do wiadomości rozanski@cbmm.lodz.pl; załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF.

Dodatkowych informacji udziela dr Artur Różański tel. (42) 6803 228, e-mail: rozanski@cbmm.lodz.pl

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   przez   Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w  celu  przeprowadzenia  niniejszego  procesu  rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Łódź, dn. 01.10.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Informujemy, że Konkurs na
DOKTORANTA-STYPENDYSTĘ w Projekcie NCN

wygrał mgr Cezary Makarewicz

Autor: Joanna Bereza
Opublikowano: 28.06.2019
Aktualizacja: 25.10.2019
Podziel się

Polecane strony