Opublikowano: 22.04.2020, 14:49
Data ważności: 22/05/2020 23:59:00

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Dziale Polimerów

DYREKTOR CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN W ŁODZI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA w Dziale Polimerów.

(STANOWISKO OBEJMUJĄCE PRACE W ZAKRESIE BADAŃ NAD MECHANIZMAMI DEFORMACJI MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I MODYFIKACJĄ ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH)

Badania naukowe i inne prace, w których będzie uczestniczył kandydat:

1. Badania dotyczące struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych, w tym polimerów częściowo-krystalicznych, deformacji plastycznej i zaangażowanych mechanizmów oraz relacji pomiędzy strukturą i mechanizmami deformacji, w tym:
– badania struktury wybranych polimerów częściowo-krystalicznych i jej modyfikacja w celu uzyskania próbek materiału o pożądanej strukturze i morfologii,
– szczegółowe badania mechaniczne i przebiegu procesu deformacji plastycznej badanych polimerów,
– badania zmian strukturalnych oraz orientacji w wyniku odkształcenia z zastosowaniem różnych metod, m.in. rentgenograficznych (dyfraktometrycznych, 2-D WAXS, PFG, 2-D SAXS), termicznych (DSC, DMA, TGA), spektroskopowych (FTiR, EDS) i mikroskopowych (OM, SEM, TEM, AFM),
– badania nad identyfikacją mikromechanizmów deformacji aktywnych w fazie krystalicznej i amorficznej,
– matematyczny opis deformacji plastycznej wybranych polimerów częściowo-krystalicznych przy użyciu nieliniowych zależności konstytutywnych i ich numerycznej implementacji do programu komputerowego bazującego na Metodzie Elementów Skończonych (MES),
– zbudowanie mikromechanicznych modeli komputerowych wybranych polimerów do przeprowadzenia eksperymentów komputerowych (symulacji) przebiegu procesu deformacji za pomocą programu komputerowego na bazie MES, w celu lepszego poznania wpływu poszczególnych parametrów struktury na mechanizmy deformacji,

2. Opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych i prezentacji na konferencjach naukowych.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

1. Posiadanie co najmniej tytułu magistra nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych lub pokrewnych.
2. Zainteresowania naukowe w zakresie  doświadczalnej fizyki/chemii polimerów.
3. Doświadczenie w badaniach wymienionych w punkcie pierwszym.
4. Biegła znajomość technik badawczych wymienionych w punkcie pierwszym.
5. Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinach wymienionych w punkcie pierwszym, w tym co najmniej dwie publikacje w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.
6. Udział w  konferencjach naukowych.
7. Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury naukowej.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie / list motywacyjny.
2. Życiorys naukowy (CV).
3. Kopie uzyskanych dyplomów.
4. Lista osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach), zdobytych wyróżnień i nagród, odbytych staży naukowych.
5. Kopie najważniejszych publikacji naukowych.
6. List(y) rekomendacyjny od osób (promotorów, opiekunów) współpracujących z kandydatem.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres CBMiM PAN, Sekretariat Naukowy, Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź z dopiskiem na kopercie „Konkurs na asystenta – DP” w terminie do 22.05.2020 r., 23:59.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 05.06.2020 r, 23:59.

W trakcie postępowania konkursowego kandydaci mogą być poproszeni o zaprezentowanie swoich dotychczasowych wyników w formie seminarium w CBMiM PAN.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na czas nieokreślony lub w ramach kontraktu terminowego.

CBMiM PAN nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Naukowy CBMiM PAN, tel. (42) 6803232, e-mail sncbmm@cbmm.lodz.pl oraz koordynator Działu Polimerów, prof. Ewa Piórkowska, tel. (42) 6803 316, e-mail: epiorkow@cbmm.lodz.pl lub prof. Zbigniew Bartczak, tel. (42) 6803 317, e-mail: bartczak@cbmm.lodz.pl

 

PROF. DR HAB. MAREK POTRZEBOWSKI
DYREKTOR CBMIM PAN

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Łódź, dn. 27.05.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Informujemy, że Konkurs na
ASYSTENTA w DZIALE POLIMERÓW

wygrała dr Alina Vozniak

Autor: Joanna
Opublikowano: 22.04.2020
Aktualizacja: 23.06.2020
Podziel się

Polecane strony